آموزش اجرای بازی مافيا

بازی-مافيا

قبل از همه چيز بايد گفت که اين بازی احتياج به شخصی دارد که مانند داور بازی را اداره و مديريت کند.
اصطلاحاً به مدير بازی، God بازی  ( بازيگردان ) گفته می شود.

God بازی ( بازيگردان ) بعد از اينکه همه بازيکنان , آماده بازی بودند کنترل کامل بازی را در اختيار گرفته و همانند يک داور مسابقه بازی را اداره ميکند.
طبق قوانين بازی God ( بازيگردان ) , اختيار کامل اداره بازی را دارا ميباشد.

بازيکنان به شکل دايره اي دور همديگر مينشينند و بعد از توزيع کارت ها نقش های خودشان را ميبينند.
God ( بازيگردان ) اعلام ميکند که شهروندان سر هايشان را پايين برده و چشمانشان را ببندند ، با اعلام God ( بازيگردان ) اعضای مافيا چشم ها رو باز کرده تا همديگر رو بشناسند، و سپس مجدد به حالت قبل برميگردند، سپس God ( بازيگردان ) تک تک نقش دار هارو صدا کرده تا آنها را بشناسد و مجدداً آنها به حالت اوليه بر ميگردند،
بعد از اينکه نقش دار های بازی خودشان را به God ( بازيگردان ) معرفی کردند با اعلام God ( بازيگردان ) بازی رسماً شروع ميشود و همه بازيکنان چشم هارو باز کرده و فاز روز از يک شخص شروع ميشود.


روند بازی از 2 مرحله تشکيل شده است که مرحله اول فاز روز نام دارد و مرحله دوم فاز شب . و اين مراحل تا به پايان رسيدن بازی همچنان تکرار ميشود.

فاز روز :
در اين مرحله بازی، بازيکنان وارد مباحثه ، مناظره ، هم فکری با هم ميپردازند ، شهروندان سعی ميکنند به دنبال اعضای مافيا و تفکيک آنها از اعضای شهروند باشند و اعضای مافيا سعی ميکنند به بهترين نحو شبيه شهروندان رفتار کنند و خود را در بين آنها پنهان نگاه دارند.

اگر بخواهيم به طور واضح تر چگونگی و هدف بازی را برای هر کدام از اعضای شهروندان و مافيا بيان کنيم به اين صورت ميباشد :
چون در مسير بازی همه بازيکنان ادعای شهروند بودن را دارند ، بنابرين حتماً تعدادی از بازيکنان که نقش مافيا را دارند حقيقت نقششان را نميگويند و به دروغ خودشان را شهروند معرفی ميکنند،
شما اگر در اين بازی جزو گروه شهروندان هستيد بايد آن دروغ گو ها رو شناسايی کنيد و اگر جزو اعضای مافيا هستيد بايد نقش شهروند بودنتان را به خوبی بازی کنيد.

بازيکنان ميتوانند با طرح سوال ،عنوان پلن بازی و يا عنوان گزينه شک و تارگت ها بازی را شروع کنند.
دقت کنيد که اين قسمت بازی مهمترين بخش بازی ميباشد، شما بايد رو صحبت های اطرافيانتان با دقت تمرکز کنيد، سوالات خود را طرح کنيد و جملاتتان را برای بيان آماده کنيد تا بتوانيد در بازی حضور فعال داشته باشيد و بتوانيد نقش خود را بدرستی ايفا کنيد.
دقت کنيد که اگر در گروه شهروندان هستيد بايد موشکافانه به دنبال کسانی باشيد که بدنبال پنهان کردن حقيقت خود هستند و اگر جزو اعضای مافيا هستيد بايد با مهارت , خودتان را در قالب يک شهروند به نمايش بگزاريد.دقيقاً در اين قسمت بازی هست که شما بايد با استفاده از انواع علوم و مهارت ها سعی در جلوبردن بازی به نفع خود و تيمتان باشيد.

 

God برای صحبت هر يک از بازيکنان ميتواند تايم زمانی مشخصی را قرار دهد و بعد از چند دور صحبت کردن تمام بازيکنان ، تايم دفاعيه به تعداد مشخصی از بازيکنان داده ميشود.

زمان های کمکی بازی در فاز روز :
1. زمان دفاعيه : در اين زمان هر کدام از بازيکنان که فکر ميکنند در خطر رأی آوردن هستند ميتوانند با اجازه گرفتن از God از خودشان دفاع کنند. اين زمان قبل از رأی گيری انجام ميشود.
2. زمان مناظره 2 نفره : در اين زمان که به آن challeng هم گفته ميشود بازيکن داوطلب ميتواند فردی را به مناظره يا سوال و جواب دعوت کند که حدود 2 الی 3 دقيقه ميباشد در روز های ميانی بازی در نظر گرفته ميشود.
3. زمان هم فکری : در اين زمان که به آن lobby هم گفته ميشود ، بازيکن داوطلب ميتوان 2 يا 3 نفر از بازيکنان ديگر را برای همفکری فشرده و نتيجه گيری دعوت کند که حدود 3 الی 4 دقيقه ميباشد در روز های ميانی بازی در نظر گرفته ميشود.
4.زمان تحليل : در اين زمان بازيکن داوطلب روند کلی بازی را تحليل کرده و سعی در شفاف سازی و مسير دادن و بيان نکات کليدی ميکند که اين زمان معمولاً بعد از challeng و lobby و در روز های ميانی بازی در نظر گرفته ميشود.
4.شناخت شهروند يا مافيا : در اين زمان که معمولاً در روز های آخر بازی به بازيکنان داده ميشود ، همه بازيکنان ميتوانند به نوبت يک شهروند و يک مافيا را از ديد خودشان اعلام کنند و در روز های پايانی بازی در نظر گرفته ميشود.
5. زمان تکرای : در اين زمان هم که معمولاً در روز های آخر بازی به بازيکنان داده ميشود ، بازيکنان ميتوانند درخواست حذف اضطراری يک بازيکن را از ديگران طلب کنند که بازيکنان به نوبت اسم شخص مورد نظرشان را ميگويند و در روز های پايانی بازی در نظر گرفته ميشود.
به غير از زمان دفاعيه که معمولاً در همه روز ها جزو بازی و اجباری ميباشد، در نظر گرفتن زمان های کمکی ديگر به اختيار God ميباشد و در جذاب کردن بازی نقش بسزايی ايفا ميکند.


بعد از انجام تمامی صحبت های فاز روز ، بازيکنان آماده رأی گيری ميشوند و با اعلام God ، بازيکنان شخصی را که مشکوک به مافيا هست را انتخاب کرده و با اشاره دست نشان ميدهند . رأی شماری از طرف God انجام ميشود .
اگر شخصی از بين بازيکنان بيشتر از 50% آرا را به دست آورده بود مستقيماً از جريان بازی حذف ميشود و به اصطلاح آن شخص تک رأی شده است و نقش ايشان توسط God برای همه بازيکنان اعلام ميشود.
و بازی وارد فاز شب ميشود.

اگر در بين بازيکنان چند نفر 2 رأی يا بيشتر آوردند ، آنگاه آن افراد وارد رأی گيری دوم ميشوند و ميتوانند قبل از رأی گيری دوم ، از خود يک دفاعيه داشته باشند و رأی ها از طرف همه بازيکنان در رأی گيری دوم فقط و فقط بين اين افراد بايد داده شود و نهايتاً شخصی که بيشترين آرا را در بين اين افراد کسب کرده باشد از جريان بازی حذف و نقش آن شخص توسط God اعلام ميشود.
اگر در بين افرادی که در رأی گيری دوم وارد شده اند، رأی گيری انجام شد و رأی گيری همه اين افراد مساوی شد، آنگاه بدون حذف شدن شخصی ، بازی مستقيماً وارد فاز شب ميشود.

در هر 2 گروه مافيا و شهروندان ، نقش دار هايی وجود دارند که قابليت هايی در فاز روز و فاز شب بازی دارند که توسط اين قابليت ها ميتوانند به هم تيمی های خود کمک کنند که شما ميتوانيد در قسمت معرفی نقش ها با آنها آشنا شويد.
در حقيقت اين بازی مانند شطرنج ، کاراکتر های مختلف با قابليت های مختلف دارد که عملکرد صحيح نقش دار ها ميتواند در جهت برد تيمشان کمک سرنوشت ساز داشته باشد.

فاز شب :

در فاز شب ، تک تک نقش دار های شهر را به نوبت صدا کرده و از آنها عملکردی را که در فاز شب ميخواهند انجام دهند ميپرسد و سپس وقايع شب را اعلام ميکند . يعنی با صدا کردن شخص نقش دار ، ايشان چشمانش را باز کرده و عملکرد خود در شب را انجام ميدهد, مثلاً اگر دارای نقش دکتر هست به گاد ميگويد که چه کسی را از تير شب دان نجات ميدهد، و اين کار را ميتواند با اشاره انجام دهد.
و سپس چشمانش را مجدد ميبندد و گاد پس از اطلاع از عملکرد ايشان به سراغ نقش دار بعدی ميرود.
هنگامی که گاد عملکرد همه نقش دار های شب را پرسيد به همه بازيکنان اعلام ميکند که چشم ها رو باز کرده و سپس اتفاقاتی که در فاز شب افتاده است را بيان ميکند .
در بيان اتفاقات اينکه چه کسی چه نقشی دارد و يا چه کسی چه کاری را انجام داد اعلام نميشود ، بلکه فقط و فقط نتيجه وقايع شب اعلام ميشود.
نقش شخصی که در فاز شب بازی بوسيله عملکرد بازيکنان نقش دار از جريان بازی حذف شود توسط God اعلام نميشود.

(يکی از روش های مطمئن برای جلوگيری از هر گونه لو رفتن نقش ، برای نقش دار های شب اين ميباشد که زمانی که بازی وارد فاز شب شد ، همه بازيکنان چشم هارو بسته و هر 2 دست را در کنار سر خود نگاه دارند، اکنون هر نقش داری ميتواند بازيکنی را که مورد هدف دارد با شمارش انگشت به گاد بازی نشان دهد، برای مثال شما به عنوان دکتر بازی ميخواهيد اسم نفر سوم از سمت چپتان را به God بدهيد ، کافيست با دست چپتان که در کنار سرتان قرار دارد عدد 3 را نشان دهيد.)

و سپس بازی در فاز روز بعدی مثل حالت اول که گفت شد ادامه پيدا ميکند .
اين پروسه فاز روز و فاز شب انقدر ادامه پيدا ميکند که يا تمام اعضای مافيا شناسايی بشوند و از بازی حذف بشوند که در اينصورت شهروندان بازی را برده اند و يا آنقدر شهروند از بازی حذف شود که تعداد شهروندان به تعداد مافيا های باقی مانده در بازی برسد که در اين صورت شهروندان بازی را برنده شده اند.

قوانينی که مدير بازی ، ناظر بر اجرای آنها ميباشد :


1. هيچ بازيکنی حق قسم خوردن يا قسم دادن ديگر بازيکنان در جريان بازی را ندارد .
2.بازيکنان فقط و فقط در زمان مربوط به صحبت خودشان حق صحبت و اظهار نظر را دارند.
3. بازيکنان ميتوانند برای نشان دادن اعتراض به صحبت ديگر بازيکنان دست خود را به نشانه اعتراض بالا ببرند.
4. بازيکنان ميتوانند در هر زمانی از فاز روز ، برای تمديد زمان فاز روز ، دست خود را بالا برده و اگر بيشتر از 50% افراد بازی اين تقاضا را داشته باشند ، God تکرار روز را اعلام ميکند و معمولاً نصف زمان روز را برای اين تمديد در نظر ميگيرد.
5. اگر به هر نحوی بازيکنی قصد تقلب در بازی را داشته باشد ، God ميتواند آن بازيکن را از جريان بازی حذف کند.
6. بايد دقت کنيد که بعد از توزيع نقش ها بازيکنان سکوت را رعايت کرده و مراقب باشند که کارتشان لو نرود. اگر به هر دليلی در شروع نقش دادن ، نقش يکی از بازيکنان لو برود ، God بازی را از نو شروع ميکند.
7. هيچ بازيکنی حق صحبت کردن در فاز شب بازی را ندارد و در صورت تخلف God بايد ايشان را از جريان بازی حذف کند و نقشش را برای بازيکنان اعلام کند.
8. هيچ بازيکنی حق توهين به بازيکن ديگر را ندارد و در اين صورت طبق نظر God از بازی حذف ميشود.
9. اشخاصی که به هر نحوی از جريان بازی حذف شدند حق شرکت در بازی ، اظهار نظر و دخالت در بازی را ندارند.
10. اگر در فاز روز 2 يا چند بازيکن کانديد رأی گيری دوم شدند، فقط و فقط اين افراد حق صحبت کردن و يا بالابردن دست به نشانه اعتراض به همديگر را دارند ، و بقيه بازيکنان داخل بازی حق هيچگونه صحبت و اظهار نظر و حتی بالابردن دست به نشانه اعتراض يا تمديد زمان روز را ندارند و اگر چنانچه هر شخصی چنين تخلفی را انجام دهد از جريان بازی خارج ميشود و با خارج شد اين فرد ، God ادامه رأی گيری را متوقف ميکند و بازی مستقيماً وارد فاز شب ميشود.
11. اگر چنانچه بازيکنی از قصد اقدام به حذف کردن خودش کرد ، God ادامه روند بازی را به نفع تيم مقابلش جلو ميبرد ، يعنی فرضاً اگر آن شخص از تيم شهروندان باشد ، بعد از حذف شد آن فرد God بازی را بدون رأی گيری به فاز شب ميبرد و اگر از اعضای تيم مافيا باشد ، روند بازی مثل قبل ادامه پيدا کرده و رأی گيری هم صورت ميپذيرد.
12. اگر هر کدوم از افرادی کانديد رأی گيری دوم هستند به دليل تخلف از جريان بازی حذف شوند، رأی گيری دوم متوقف شده و بازی مستقيماً وارد فاز شب ميشود.

13. مدير بازی تمام تلاش خود را برای محرمانه ماندن نقش بازيکنان داخل جريان بازی و همچنان بازيکنان حذف شده در فاز شب را بايد انجام دهد .

14.بازيکنان حق تشويق يا ترغيب يا تهديد به کناره گيری خود يا ديگر بازيکنان از جريان بازی بر خلاف روند عادی بازی را ندارند ، و چنانچه مدير بازی با همچين موردی در بازی برخورد کرد ، سريعاً بازی رو متوقف کرده و به شخص خاطی تذکر ميدهد .

دیدگاهتان را بنویسید