فروشــــــگاه بازی مافيا آنلاين

قابليت x-Role :
قابليت x-Role در بازی ها ، اين امکان را برای بازيکن مهيا ميکند که قبل از توزيع نقش ها با هر بار خرج x-Role و اعلام آن به مجری بازی ، اسم بازيکن به صورت 2 بار ، در جدول پخش نقش ها نوشته شود و به اين ترتيب شانس نقش گرفتن بازيکن بيشتر ميشود.اين قابليت برای بازيکنانی مناسب است که علاقه به شهروند ساده شدن در آن بازی را ندارند.

قابليت x-Ability :
قابليت x-Ability در بازی ها ، اين امکان را برای بازيکن مهيا ميکند که قبل از توزيع نقش ها با هر بار خرج آن و اعلام آن به مجری بازی ، امکان انتخاب نقش برای آن بازيکن به صورت اختياری مهيا ميشود.اين قابليت برای بازيکنانی مناسب هست که علاقه به گرفتن نقش خاصی در بازی خاصی را دارند و يا به دنبال کسب رکورد زنی مدال ها هستند.