نقش های پيشرفته بازی مافيا

نقش-های-پيشرفته-بازی-مافيا


تا به اينجا گفته شده که بازی بين 2 گروه شهروند و مافيا انجام ميشود که هر کدام از اين 2 گروه برای تيم خود در تلاشند ،در مقاله نقش های مافيا کلاسيک ، دريافتيد که هر کدام از گروه های شهروند و مافيا ، دارای نقش هايی با عملکرد هايی هستند. در مافيا پيشرفته با نقش های متنوع تر و پيچيده تری در اين 2 گروه آشنا ميشويد که با دسته بندی نقش های پيشرفته معرفی ميکنيم.، همچنان در کنار اين نقش ها در مافيا پيشرفته با گروه های فرعی مواجه ميشويم که با اهداف خاصی در بازی قرار دارند که البته وجود نقش های پيشرفته پيچيدگی های خاص خود را در بازی بوجود ميآورد.

نقش های پيشرفته در گروه شهروندان :

اسنايپر :
تک تير اندازی در گروه شهروندان ميباشد که بنا به شرايطی که مدير بازی قبل از شروع بازی اعلام ميکند دارای محدوديت يا نامحدود بودن تير ميباشد و اين در شروع بازی توسط مدير بازی اعلام ميشود .
، اين نقش از نقش های پيشرفته دارای عملکرد شب ميباشد و هر شب به فرمان مدير بازی چشم هايش را باز کرده و اسم شخصی را که احساس ميکند جزو گروه شهروندان نيست به مدير بازی اعلام کند و در اصطلاح ايشان را اسنايپ کند .
اسنايپر حق شليک يک تير در فاز شب بازی را دارد ، اما همانطور که گفته شد بنابه شرايط و پنل بازی ممکن هست به کل تير های ايشان محدوديت داده شود ، به طور مثال گفته شود اسنايپر در اين بازی 2 تير دارد ، بنابرين اسناپر بايد بداند که در مصرف تير هايش در فاز شب هايی که پيش رو دارد نهايت دقت و صرفه جويی را انجام دهد که تير هايش هدر نرود ، بنابرين ميتواند در فاز شب از انجام شليک خودداری کند.
نقش کسی که در فاز شب توسط اسنايپر اسنايپ ميشود اعلام نميشود .
اگر به هر دليلی اسناپير تيرش به سمت رويين تن رفت ، تير ايشان تاثير بر روی رويين تن نميگذارد و مدير بازی اعلام ميکند که تير اسنايپر به سنگ خورد.
اگر به هر دليلی تير اسنايپر به سمت سيو دکتر برود ، تير ايشان تاثيری بر روی سيو دکتر نميگذارد و مدير بازی اعلام ميکند که تير اسنايپر به سنگ خورد.
توجه داشته باشيد که همانطور که گفته شد دکتر در بازی وظيفه نجات شهروندان از تير شب اعضای مافيا را دارد ، بنابرين به دکتر بازی حق نجات از يک تير داده شده هست .

بنابرين اگر در بازی دکتر بازی شخصی را در فاز شب سيو کرده باشد و دان و اسنايپر به صورت همزمان آن شخص را در فاز شب هدف قرار داده باشند ، شرايط خاصی پيش ميآيد که بنابر قرارداد ، سيو دکتر شامل حال تير دان بازی ميشود، اما از انجايی که سيو دکتر برای يک مرتبه ميباشد و نه 2 مرتبه، تير اسنايپر بازی به شخص مورد نظر برخورد ميکند .
برای مثال شخص x , در فاز شب توسط دکتر سيو ميشود ، و همين شخص توسط دان و اسنايپر نيز هدف گرفته ميشود ، مدير بازی در بيان اتفاقات فاز شب اعلام ميکند که تير دان بازی به سنگ خورد و شخص x توسط تير اسنايپر اسنايپ شد .
توجه کنيد اين شرايط برای رويين تن متفاوت ميباشد و اگر دان و اسنايپر هر 2 با هم رويين تن را هدف قرار دهند ، تير هر 2 به سنگ ميخورد.

ناتاشا ( سايلنسر – سکوت دهنده – خفه گر ) :

همانطور که گفتيم در بازی مافيا ، نقش های وجود دارند که در گروه های فرعی اهداف خاصی را دنبال ميکنند ، يکی از اين نقش ها نقش ناتاشا ميباشد که در شمارش جزو شهروندان حساب ميشود ، اما در اصل در گروه نقش های سياه قرار دارد . گروه نقش های سياه با اينکه در شمارش جزو شهروندان به حساب ميآيند اما هدف خاصی را دنبال ميکنند و آن هدف کمک به تيم مافيا ميباشد.
بنابرين کل برنامه ريزی و هدف اين نقش اين هست که تيم مافيا برنده بازی شود .همانطور که در بخش نحوه اجرای بازی گفته شد ، به فرمان مدير بازی اعضای مافيا قبل از شروع بازی همديگر رو ميشناسند ،امّا اعضای مافيا اعضای گروه سياه شهروندی را نميشناسند و اعضای گروه سياه شهروندی نيز اعضای مافيا را به طور دقيق نميشناسند، يعنی مدير بازی آنها را به هم معرفی نميکند ،بنابرين در طول روند بازی بايد همديگر را شناسايی کنند تا بتوانند در جهت برد تيم مافيا با هم همکاری بهتری انجام دهند.

ناتاشا دارای عملکرد شب ميباشد و هر شب به فرمان مدير بازی چشم هايش را باز ميکند و اسم شخصی را به مدير بازی ميگويد ، به فرمان مدير بازی ، شخص نامبرده اگر در روز بعدی در بازی باشد ، حق هيچ گونه صحبت و شرکت در بازی و رأی گيری بازی را ندارد و اصطلاحاً سکوت داده ميشود ، شخص سکوت داده شده حتی حق تاييد يا تکذيب صحبت های بازيکنان ديگر را حتی با ايما و اشاره هم ندارد و اگر هر کدام از اين موارد را رعايت نکند بلافاصله توسط مدير از جريان بازی حذف ميشود.
ناتاشا بايد سعی کند از سکوت های که ميدهد به نفع تيم مافيا استفاده کند .فرد سکوت داده شده در شمارش آرا رأی گيری حساب ميشود اما حق رأی ندارد ، به اين ترتيب که اگر در بازی ، 8 بازيکن باشند و يکی از اين هشت بازيکن سکوت داده شده باشد و 7 نفر در بازی رأی داده باشند و يک فرد 4 رأی از 7 رأی را بياورد ، در اصل 4 از 8 رأی حساب ميشود و فرد مورد نظر رأی بيشتر از 50% را کسب نکرده و تکرای نميشود .

ناتاشا نميتواند اسم يک شخص را به صورت پشت سر هم در 2 شب متوالی بدهد و نهايتاً ميتواند به صورت يک شب در ميآن اسم يک فرد خاص را بدهد.
کسی که توسط ناتاشا سکوت داده ميشود اگر توسط تروريست بازی از جريان بازی خارج شود حق وصيت نيز ندارد.
وجود ناتاشا در بازی ، پيچيدگی های بسياری را به ضرر تيم شهروندان وارد بازی ميکند ، و گاهاً مشاهده ميشود وجود اين نقش از نقش تروريست هم برای مافيا سودمند تر هست.
از آنجايی که ناتاشا در گروه شهروندان و جزو گروه نقش های سياه ميباشد، اگر توسط کاراگاه استعلام شود ، استعلام ايشان منفی ميآيد .

ساقی :
ساقی در گروه شهروندان ميباشد و دارای عملکرد شب ميباشد ، بدين ترتيب که ساقی شبها اسم يکی از بازيکنان را به مدير بازی اعلام ميکند ، و اصطلاحا آن شخص را مست ميکند .
وظيفه ساقی پيدا کردن گادفادر و ناتاشا در بازی و معرفی ايشان به ساير شهروندان ميباشد . ساقی همانند کاراگاهی که به دنبال استعلام مثبت آوردن از مافيا ها هست ، به دنبال پيدا کردن گادفادر و ناتاشا در بازی ميباشد.اين نقش از نقش های پيشرفته که گفتيم جزو تيم شهروندی ميباشد ، پيچيدگی های خاص و جذابی را در بازی بوجود ميآورد ، به اين صورت که :
– اگر ساقی اسم گادفادر را در فاز شب بدهد ، گادفادر بازی مست ميشود و تير ايشان به کسی برخورد نميکند و مدير اعلام ميکند که تير گاد فادر به سنگ خورد.
– اگر ساقی اسم شخصی را که نقش ناتاشا را در بازی دارد به مدير بازی اعلام کند ، آن شخص مست ميشود و نه تنها کسی را نميتواند سکوت دهد ، بلکه خودش سکوت ميخورد .
– اگر ساقی اسم تروريست را در فاز شب بدهد ، اگر تروريست در جريان رأی گيری روز توسط شهروندان رأی بياورد و خارج شود ، ديگر نميتواند کسی را با خودش از جريان بازی خارج کند و خاصيت ترور بودنش را در آن روز از دست ميدهد و اصطلاحا ديفيوز ميشود . البته اگر در آن روز تروريست از بازی خارج نشود در روز های بعدی ديگر ديفيوز نيست .
– ساقی همانند ناتاشا ، يک شب در ميان ميتواند اسم يک شخص خاص را به مدير بازی اعلام کند.

ساقی بايد دقت کند به اشتباه اسم نقش دار های تيم شهروندان را ندهد ، زيرا در عملکرد آنها تاثير ميگذارد .
اگر ساقی اسم کاراگاه را بدهد ، استعلام کاراگاه برعکس به ايشان اعلام ميشود.
اگر ساقی اسم دکتر را بدهد ، دکتر ديگر قادر به سيو کردن نميتواند باشد .
اگر ساقی اسم اسنايپر را بدهد ، اگر اسنايپر در فاز شب تير بزند ، تير ايشان به خودش برخورد ميکند.
اگر ساقی اسم رويين تن را در فاز شب بدهد ، رويين تن ، خاصييت رويين بودن خودش را در شب از دست ميدهد و اگر به ايشان تير زده شود کشته ميشود.

قرارداد : اگر ساقی اسم تروريست را بدهد، تروريست مست ميشود و در روز بعد ديفيوز ميشود، اما همان شب که مست شده است ، استعلامش توسط کاراگاه منفی ميآيد.

قرارداد : اولويت عملکرد نقش ها در فاز شب با ساقی بازی ميباشد، يعنی ابتدا ساقی اسم مورد نظرش را به مدير بازی اعلام ميکند و سپس سايرين عملکرد خودشان را انجام ميدهند.

بنابرين ورود نقش ساقی به تيم شهروندان پيچيدگی های بسياری را وارد بازی ميکند . ساقی ميتواند در شرايط خاص برای جلوگيری از پيچيدگی در بازی ، اسم خودش را به مدير بازی اعلام کند.

آيتم ساقی در فاز شب اجباری است و چنانچه به هر دليلی از انجام آيتمش خودداری کند مدير بازی آيتم ايشان را در فاز شب بر روی خودش اعمال ميکند که عملاً هيچ تاثيری در فاز شب ندارد.

دزد :
نقش دزد يکی از پيچيده ترين نقشهای مافيا پيشرفته ميباشد . دزد نيز همانند ناتاشا جزو گروه نقش های سياه هست، بنابرين هدفش در بازی کمک به تيم مافيا در جهت برد ايشان ميباشد و همانند ناتاشا در شمارش جزو شهروندان به شمار ميرود و همانند ناتاشا ، نه به اعضای مافيا معرفی ميشود و نه اعضای مافيا به ايشان معرفی ميشود و همانند ساير اعضای گروه نقش های سياه ، استعلامش منفی ميآيد.

دزد نيز دارای عملکرد شب ميباشد ، بدين صورت که به فرمان مدير بازی چشم هايش را در فاز شب باز ميکند و اسم 2 نفر را به مدير بازی اعلام ميکند ، اگر نفر اولی که دزد به مدير معرفی ميکند ، دارای عملکرد شب باشد ، عملکرد ايشان دزديده ميشود و روی اسم دومی که دزد اعلام کرده، اعمال ميشود.
بنابرين اگر اسم اول دزد ، شخصی که دکتر هست باشد ، سيو دکتر دزديده ميشود و بر روی نفر دوم گذاشته ميشود و نفر دوم سيو ميشود .
اگر اسم اول دزد ، اسنايپر باشد ، چه اسنايپر تير بزند چه نزند ، تير ايشان دزديده ميشود و بر روی نفر دوم گذاشته ميشود.
اگر اسم نفر اول . ساقی باشيد ، نفر دومی که دزد اسمش را داده مست ميشود.
اگر اسم نفر اول ، ناتاشا باشد ، نفر دومی که دزد اسمش را داده سکوت ميخورد.
اگر اسم نفر اول گادفادر باشد ، نفر دومی که دزد اسمش را داده توسط تير اعضای مافيا کشته ميشود.
اگر اسم اولی که دزد به مدير بازی ميدهد دارای عملکرد شب نباشد ( مثل شهروندان عادی ، مافيا ساده . تروريست ) هيچ اتفاقی در جريان بازی نميفتد.

اگر دزد اسم نفر اولی که ميدهد دارای نقش کاراگاه باشد ، در اين صورت دزد توسط کاراگاه اصطلاحاً دستگير ميشود و از جريان بازی در فاز شب حذف ميشود و مدير بازی در تعريف اتفاقات فاز شب ميگويد که دزد بازی که آقای X بود توسط کاراگاه دستگير و کشته شد.

دزد هم همانند ساقی و ناتاشا، يک شب در ميآن ميتواند اسم يک شخص را به عنوان اسم اول بدهد، اما در انتخاب اسم دوم ميتواند هر شب يک اسم ثابت را بدهد.

دزد ميتواند 2 اسم تکراری و حتی اسم خودش را در بين اسامی اول يا دوم بدهد.
قرارداد :
اگر اسم اولی را که دزد به مدير بازی اعلام ميکند ، شخصی باشد که نقش رويين تن را دارد ، خاصيت خود رويين کنی رويين تن توسط دزد دزديده ميشود ، و آن رويين تن اگر در فاز شب تير بخورد کشته ميشود ، البته دقت کنيد خاصيت خود رويين کردن رويين تن قابل انتقال نيست و اگر اسم اول دزد ، رويين تن باشد، اين خاصيت به اسم دوم منتقل نميشود و خود دزد در آن فاز شب حالت رويين تنی پيدا ميکند و در برابر تير ها مصونيت پيدا ميکند و تاثيری در اسم دومی که دزد به مدير اعلام کرده اتفاق نميفتد.

همانطور که گفتيم بر طبق قرار داد ، اولويت عملکرد نقش ها با نقش ساقی در فاز شب ميباشد، بنابرين اگر ساقی در فاز شب اسم دزد را بدهد ،دزد مست ميشود و کل عملکرد دزد خنثی ميشود و قابليت اعمال عملکرد نقش دار اسم اول را بر روی اسم دوم از دست ميدهد.

شهروند خائن ( traitor ) :

شهروند خائن هم ، همانند دزد و ناتاشا جزو گروه نقش دار های سياه ميباشد ، بنابرين جزو شهروندان در شمارش به حساب ميآيد و همانند ساير نقش دار های سياه ، هدفش کمک به برد تيم مافيا ميباشد و اعضای مافيا نيز ايشان را نميشناسند و ايشان نيز اعضای مافيا رو نميشناسد و استعلامش نيز توسط کاراگاه منفی ميآيد .
شهروند خائن دارای عملکرد شب نميباشد و در طول بازی بايد اعضای مافيا را شناسايی کند و در جهت برد ايشان به آنها کمک کند.

شهروندان متحد :
همانطور که گفتيم در شروع بازی شهروندان به هم معرفی نميشوند و همديگر را نميشناسند ، اما شهروندان متحد در شروع بازی توسط مدير بازی به همديگر معرفی ميشوند ، و ميتوانند به صورت يک گروه کوچيک همفکری با هم در بازی به دنبال مافيا بگردند.
البته اين نقش معمولاً در تعداد بالای 20 بازيکن گذاشته ميشود.
شهروندان متحد دارای عملکرد شب نميباشند.

 

محافظ ( روح ) :
يکی از نقش های شهروندی ميباشد که قدرتی بسيار بالا در تيم شهروندی بنابر ويژگی های نقشش دارد.
بدين ترتيب که محافظ در فاز شب در برابر همه تير ها مصونيت دارد و اگر گادفادر اسم ايشان را بدهد ، مدير بازی اعلام ميکند که تير گادفادر به سنگ خورده است ، و اگر اسنايپر هم اسم ايشان را به اشتباه بدهد ، تير اسنايپر هم به سنگ ميخورد.
همانند نقش رويين تن ، اگر چند تير هم به سمت ايشان بيايد ، باز هم از جريان بازی حذف نميشود. اما اين نقش علاوه بر خاصيتی که در فاز شب دارد، در طول روز نيز دارای 2 عملکرد حائز اهميت ميباشد.
عملکرد 1 : اگر در روز اول بازی در جريان رأی گيری بازی رأی خروج از بازی را بياورد ، تبديل به شهروند عادی ميشود و به جريان بازی برميگردد و بازی را با نقش شهروند ساده ادامه ميدهد.
عملکرد 2 : اگر در جريان بازی کسی توسط تروريست ، ترور شود ، محافظ ميتواند شخص ترور شده را به جريان بازی برگرداند، اما خود محافظ تبديل به شهروند ساده ميشود و بازی را با نقش شهروند ساده ادامه ميدهد.
بنابرين ورود اين نقش به بازی ، قدرت زيادی را به تيم شهروندان ميدهد.

اگر محافظ توسط ساقی مست شود ، خاصيت محافظت خود را در شب از دست ميدهد و اگر اسمش بعد از مست شدن توسط گادفادر يا اسنايپر داده شود ، کشته ميشود.
اگر دزد اسم محافظ را به عنوان اسم اولش بدهد ، خاصيت محافظت ايشان به اسم دوم دزد در فاز شب منتقل ميشود و قابل کشته شدن در شب ميباشد

‫2 نظر

  • mohmmadreza گفت:

    واسه ی ۹ نفره ۶ تا نقش نوشته شاده باقی باید شهروند ساده باشن؟

  • دیدگاهتان را بنویسید