نقش های کلاسيک بازی مافيا

نقش-های-کلاسيک-بازی-مافيا

نقش های کلاسيک

همانطور که گفته شد ، اصل بازی بر مبنای تقابل 2 گروه شهروند و مافيا جلو ميرود ، بدين ترتيب که شهروندان به دنبال مافياها در بازی ميگردند تا آنها را پيدا کنند و از جريان بازی خارج کنند و مافيا ها بدنبال شهروند نشان دادن خود هستند .
به صورت کلی , بازی را ميتوان با همين 2 نقش شهروند و مافيا شروع کرد که در همچين بازی به ازای هر 3 يا 4 شهروند 1 مافيا در بازی قرار داده ميشود .

برای آشنايی با نحوه اجرای بازی اين بخش را بخوانيد.

نمونه اي از نسبت تعداد مافيا ها و شهروندان در بازی ها :

نقش های کلاسيک :
همانطور که گفته شد بازی مافيا را ميتوان به صورت کاملاً ساده بين 2 گروه مافيا و شهروند انجام داد ، اما برای جذابيت بيشتر بازی در هر کدام از 2 گروه شهروند و مافيا نقش هايی ميتوان اضافه کرد که جزو گروه مربوطه هستند و هرکدام عملکرد های خاص خود را در فاز شب و يا فاز روز بازی دارند .

در گروه شهروندان :

کاراگاه :
کاراگاه يکی از اعضای شهروند ميباشد که عملکرد منحصر به فردی در فاز شب بازی دارد ، به اين ترتيب که در فاز شب با اجازه مدير بازی چشم هايش را باز کرده و ميتواند از مدير بازی هويت يکی از افراد بازی را بپرسد ، مدير بازی با اشاره آره يا نه به کاراگاه ميگويد که فرد استعلام شده جزو اعضای مافيا هست يا نه .
بعد از انجام اين عمل همانند ساير بازيکنان چشم هايش را ميبندد و منتظر ميماند تا مدير بازی پايان فاز شب را اعلام کند .

اعلام هويت بازيکن در فاز شب از طرف مدير بازی به کاراگاه در سکوت کامل بايد انجام پذيرد ، به اين ترتيب که بازيکنان از وجود کاراگاه و انتخاب کاراگاه و جوابی که مدير بازی در فاز شب به کاراگاه ميدهند نبايد مطلع شوند .کاراگاه ميتواند استعلام خود را در فاز روز به بازيکنان بگويد تا بتواند بنابر آن به روند بازی شهروندان کمک کند .

آيتم استعلام برای کاراگاه ضروری است و اگر به هر دليلی کاراگاه از انجام استعلام خودداری کند ، مدير بازی استعلام خود کاراگاه را به ايشان ميدهد.

دکتر :
همانطور که در قسمت نحوه اجرای بازی گفته شد ، اعضای مافيا در فار شب به مدير بازی اسم يکی از شهروندان را ميدهند تا مدير آن شهروند را از جريان بازی خارج کند و به اصطلاح بکشد ،
دکتر يکی از اعضای شهروند ميباشد که در فاز شب بازی به فرمان مدير بازی چشم هايش را باز کرده و ميتواند خود و يا يکی از بازيکنان را از حذف شدن و کشته شدن در فاز شب بازی نجات دهد و به اصطلاح سيو انجام دهد .
به اين ترتيب که دکتر با اشاره به مدير بازی ، بازيکنی که قصد نجاتش را دارد نشان ميدهد و مجدداً چشم هايش را ميبندد و منتظر اعلام مدير بازی برای پايان فاز شب بازی ميشود .
انجام اين عمل نيز بايد در سکوت کامل اتفاق افتد.
دکتر بايد تمام سعی خود را در نجات شهروندان از تير شب مافيا انجام دهد . اگر دکتر بازی به هر دليل از اعلام نجات خود در فاز شب خودداری کند ، سيو ايشان بر روی خودش در نظر گرفته ميشود .

آيتم سيو دادن برای دکتر بازی ضروری است و اگر به هر دليلی دکتر از اعلام سيو خودداری کند ، سيو بر روی خود دکتر از طرف مدير بازی اعمال ميشود.

رويين تن :
رويين تن قوی ترين شهروند بازی ميباشد ، اين نقش هم دارای عملکرد شب هست و هر شب خود را رويين ميکند و از گزند هر تيری در امان ميباشد.
بنابرين رويين تن توسط مافيا در فاز شب قابل کشته شدن نميباشد .
رويين تن ميتواند خود را در فاز روز به شهروندان معرفی کند و به عنوان ليدر شهروندان بازی را اداره کند .
توضيح اينکه اگر فردی که اعضای مافيا قصد خارج کردنش را در فاز شب داشته باشند ، شخصی باشد که دکتر بازی سيوش کرده باشد و يا رويين تن بازی باشد ، مدير بازی در تعريف وقايع فاز شب اعلام ميکند که کسی در فاز شب از گروه شهروندان از بازی حذف نشد و اصطلاحاً تير اعضای مافيا به سنگ خورد 

در گروه مافيا :

گادفادر( دان ) :
اين نقش سردسته تيم مافيا ميباشد و به نوعی مسئوليت تيم مافيا بر عهده اين نقش ميباشد .
وظيفه حذف بازيکنان در فاز شب بر عهده اين نقش از تيم مافيا ميباشد ، به اين ترتيب که در فاز شب به فرمان مدير بازی ، چشمهايش را باز کرده و فردی را که قصد خارج کردنش از بازی دارد را به مدير بازی نشان ميدهد و سپس چشم هايش را ميبندد ، دان ميتواند اين کار را با مشورت هم تيمی هايش انجام دهد و مدير بازی از ايشان ميپرسد که آيا ميخواهد ساير اعضای مافيا هم در شب چشم هايشان را باز کنند يا نه ، اين عمل در سکوت کامل در فاز شب انجام ميگيرد و پس از انتخاب قربانی چشم هايش را ميبندد و منتظر اعلام مدير بازی برای پايان فاز شب ميشود.
امتياز حائز اهميتی که دان در بازی دارد اين هست که استعلامش توسط کاراگاه همانند شهروندان منفی ميآيد ، يعنی اگر کاراگاه در فاز شب ايشان را استعلام کند جواب مدير بازی منفی هست . بنابرين دان در فاز شب توسط کاراگاه قابل شناسايی نميباشد .
اگر دان در فاز روز توسط رأی گيری از جريان بازی حذف شود ، همچنان ميتواند از خارج از بازی در فاز شب های بعدی به مدير بازی اسم کسی را که ميخواهد حذف کند اعلام کند ، اما بايد همانند ساير بازيکنان در فاز شب چشم هايش را ببندد تا از نقش شهروندان ديگر و عملکرد آنها در فاز شب آگاه نشود.خارج کردن پلير ها توسط تيم مافيا و به اصطلاح تير زدن تيم مافيا در فاز شب جزو الزامات بازی ميباشد و گادفادر نميتواند از انجام اين عمل خودداری کند.

حذف بازيکنان يا همون  آيتم تير زدن  در فاز شب برای اعضای مافيا ضروری ميباشد و مدير بازی اسم کسی که قرار است توسط اعضای مافيا کشته شود را از دان يا همون گادفادر ميپرسد و اگر ايشان به هر دليلی نتوانست به مدير بازی اسم دهد ، از اعضای ديگر تيم مافيا پرسيده ميشود ، در صورتی که تيم مافيا از زدن تير به هر دليلی خودداری کند ، مدير بازی ، بازی را به نفع تيم شهروندان به پايان ميرساند.

تروريست :
يکی ديگر از اعضای تيم مافيا و در حقيقت اجير شده تيم مافيا ميباشد ، تروريست دارای عملکرد روز ميباشد و عملکرد جالب اين نقش به اين صورت هست که اگر در فاز روز توسط شهروندان و با رأی گيری از جريان بازی حذف شود ، قابليت حذف يکی ديگر از بازيکنان را به همراه خود دارد و اصطلاحاً يک بازيکن ديگر را ميتواند ترور کند .
بر اساس اين عملکرد ، تيم مافيا برنامه ها و پلن های جالبی برای اداره بازی ميتوانند انجام دهند.
استعلام تروريست همانند ديگر مافيا ها توسط کاراگاه در فاز شب مثبت هست.
به بازيکنی که توسط تروريست از جريان بازی حذف ميشود از طرف مدير بازی يک وقت وصيت داده ميشود ، اين وقت وصيت به ساير بازيکنانی که به صورت عادی در فاز روز و توسط رأی گيری حذف شوند داده نميشود ، شخصی که به ايشان وصيت داده ميشود ميتواند در وقتی که دارد نقطه نظر خود در مورد بازيکنان و روند بازی را اعلام کند .
نقش کسی که توسط تروريست از بازی حذف ميشود را مدير بازی اعلام نميکند و اگر خود فرد نقشش را اعلام کرد ، توسط مدير بازی تاييد يا تکذيب نميشود ، اما نقش ساير کسانی که در فاز روز به صورت عادی و با رأی گيری حذف ميشوند را مدير بازی موظف هست اعلام کند .

آيتم حذف بازيکن در فاز روز برای تروريست ضروری نيست.

بنابرين طبق اين نقش های کلاسيک بازيکنان داخل بازی ميتوانند نقش های زير را داشته باشند :
شهروند عادی – دکتر – کاراگاه – رويين تن
دان – تروريست – مافيای ساده
با يادگيری اين نقش ها و قوانين بازی شما ميتوانيد يک بازی مافيا کلاسيک را با دوستانتان انجام دهيد .

نمونه اي از پنل های شروع بازی کلاسيک بر اساس نقش ها :

دیدگاهتان را بنویسید