کور تصميمی

کور تصميمی در بازی مافيا

سطح مقاله : متوسط —شاخه : تصميم گيری و انتخاب همانطور که در مقاله پدیده جالب کورتصمیمی  گفته شد ذهن انسان قابليت از بين بردن فاصله آنچه به واقع است…