تصميم گيری و انتخاب

Overchoice در بازی مافيا

سطح : متوسطه —شاخه : تصميم گيری و انتخاب انفجار کميت داده هايی که تکنولوژی در اختيار ما قرار ميدهد در بازی مافيا هم با پيشرفت بازيکنان قابل پيدايش هست.براستی…

آشنايی با مفهوم OverChoice

سطح : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب بيش انتخابی موضوعی است که برای اولين بار ” الوين لويس تافلر ” نويسنده و آينده پژوه آمريکايی در کتاب ”…

کور تصميمی در بازی مافيا

سطح مقاله : متوسط — شاخه : تصميم گيری و انتخاب همانطور که در مقاله پدیده جالب کورتصمیمی  گفته شد ذهن انسان قابليت از بين بردن فاصله آنچه به واقع…

پدیده جالب کورتصمیمی

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب 🔹یک آزمایش فوق العاده جالب ترتیب داده شد.💠پانزده جفت عکس آماده شد و به تعدادی شرکت کننده گفتند که کدام…