استدلال و تشخيص

کشف استريوتايپ ها در بازی مافيا

فکر ميکنم دوستان عزيز به طور کامل با مفهوم “تفکر کليشه اي” يا “استريوتايپ” که به آن “تفکر قالبی” نيز گفته ميشود آشنايی پيدا کردند.اکنون به برسی استريوتيپ در بازی…

آشنايی با مفهوم استريوتايپ و کليشه

پيشتر با خطای هاله اي در موضوع استدلال و تشخيص آشنا شديد و به اهميت شناخت و درک و شناسايی آن پی برديد . از طرفی جالب هست بدانيد که…

آشنايی با استدلال در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتیدسته بندی : آموزشی در اين مقاله شما با موارد زير آشنايی پيدا ميکنيد : 1. مفهوم تعريف2. مفهوم استدلال3. مفهوم شهود4. مفهوم نظريات مافيايی ( انديشه…