سطح متوسطه

Overchoice در بازی مافيا

سطح : متوسطه —شاخه : تصميم گيری و انتخاب انفجار کميت داده هايی که تکنولوژی در اختيار ما قرار ميدهد در بازی مافيا هم با پيشرفت بازيکنان قابل پيدايش هست.براستی…

کور تصميمی در بازی مافيا

سطح مقاله : متوسط — شاخه : تصميم گيری و انتخاب همانطور که در مقاله پدیده جالب کورتصمیمی  گفته شد ذهن انسان قابليت از بين بردن فاصله آنچه به واقع…

متد درک متقابل در بازی مافيا

شاخه : بازی خوانی —سطح مقاله : متوسطه یکی از روش‌های بهتر زندگی کردن و رفع مشکلات مخصوص در زندگی مشترک٬روش درک متقابل است.در ابتدا قبل از استفاده از این…

کشف استريوتايپ ها در بازی مافيا

فکر ميکنم دوستان عزيز به طور کامل با مفهوم “تفکر کليشه اي” يا “استريوتايپ” که به آن “تفکر قالبی” نيز گفته ميشود آشنايی پيدا کردند.اکنون به برسی استريوتيپ در بازی…

دانينگ کروگر در بازی مافيا

خطرناک ترین فرد کسی است که تنها یک کتاب خوانده باشد سطح مقاله : متوسطه —شاخه : رفتار شناسی مهم‌ترین نتیجه‌ای که از اثر داننینگ کروگر برداشت می‌شود این است…

جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار

شاخه : تاکتيک و استراتژی سطح مقاله : متوسط يکی از رخدادهای اجتناب ناپذيری که در بازی ميفتد شرايطی است که در آن اداره و هدايت بازی توسط يک نقشدار…