بازي گروهي مافيا

حتماً قطعاً یقیناً رسماً مافيا …

چرا جوانان ما با اينکه در رشته های تحصيلی مختلف آموزش ديده اند اما در بسياری از موارد در ورود به عرصه توسعه با مشکلات شديدی مواجه ميشوند؟
چرا امروزه آموزش و پرورش و دانشگاها نياز جوانان ما برای ورود به عرصه توسعه را به تنهايی براورده نميکنند ؟
چرا در بسياری از موارد جوانان ما احساس ضعف و درماندگی در برابر شتاب توسعه ميکنند ؟
و هزاران چرای ديگر

بازي گروهي مافيا
پاسخها به اين سوالات, متنوع و مختلف، گاه با رويکرد سازنده و گاه صرفاً شعار است .
اما چيزی که امروز ما معرف آن هستيم نگاهی متفاوت و البته از ديدگاه ما و بسياری هوشمندانه است .

هوشمندانه بودن از اين لحاظ که به عقيده عمده کارشناسان، ريشه بسياری از نقاط ضعفی که حالت بازدارنده برای افراد دارد جنبه روانی دارد و هرچه شدت و هيبت محيط پيش روی جوان آماده برای شکوفايی در نظر ايشان بيشتر و پيچيده تر ديده شود، علائم و نقاط ضعف روانی آن فرد, بيشتر در کندی و سنگينی قدم های وی نمود پيدا ميکند.

جمعی از افراد را در نظر بگيريد که در کنار يک دشت طوفان زده قرار دارند و شدت وزش طوفان را از بيرون دشت در داخل دشت مشاهده ميکنند.
به اين افراد گفته ميشود که شما بايد وارد اين دشت شويد و از داخل اين طوفان عبور کنيد و به آن طرف دشت برويد، حتی مجهز ترين اين افراد هم برای برداشت قدم های نخستين ممکن است با مشکلات جدی روبرو شوند.

حال ايراد کار کجاست ؟

نکته اين هست که جوانان ما از دانشگاها فارغ التحصيل علمی ميشوند و نه فارغ التحصيل روانی، بله درست متوجه شديد، آمادگی لازم از بعد روانی برای هر جوان آماده ی کار امری بسيار اجتناب ناپذير است، نکته اين هست که رفع اين نياز در جامعه ما به صورت کاملاً تجربی و تصادفی انجام مي شود .
و اينجاست که قدم ها برای شروع کار سنگين، متزلزل و توام با ترس است.

اما آيا اين صحبت ها به مفهوم آنست که ما بايد در کنار آموزش های علمی برای رشته مورد نظرمان آموزش های روانی هم ببينيم؟
پاسخ هم مثبت هست و هم منفی ، يعنی لزومی ندارد که ما تمرکز آموزشی خود را روی هر 2 مقوله بگذاريم ، بلکه خيلی راحت ميتوانيم مفاهيمی مثل : فن بيان، تمرکز، اعتماد به نفس، تحليل مسائل، قدرت مذاکره، قدرت مصاحبه، قانع سازی، مديريت جمعی، کارگروهی، مديريت بحران, خلاقيت و خيلی ديگر از مسائل از اين چنين را در قالب يک بازی تمرين و تقويت کنيم.
تمام مفاهيم نامبرده همان ابزار ها و تجهيزاتی هستند که جوان امروز ما نياز شديد و اساسی به آگاهی و شناخت در رابطه با آنان دارد که باعث آمادگی روانی برای ورود به عرصه پيچيده توسعه مي شود.
يادگيری و تکامل در مفاهيم نامبرده به قدر حساس و حائز اهميت مي باشد که تمام کارشناسان و صاحب نظران به اولويت آن اعتراف کرده اند.
بله درست متوجه شديد، برای يادگيری همه اين مفاهيم به صورت پويا و کاربردی از يک بازی گروهی استفاده مي شود که بازی مافيا نام گذاری شده است.
چرا بازي مافيا
اين بازی به گونه اي طراحی شده است که هر کدام از بازيکنان برای نمايش با کيفيت تری از خود مجبورند در مفاهيم نامبرده مسلط شوند تا بتوانند به عنوان بازيکن بهتری در داخل بازی نقش آفرينی کنند.
نکته اين هست که برای انجام موفقتر اين بازی, يادگيری و توسعه همه اين مفاهيم ذکر شده امری اجتناب ناپذير و ضروری هست که هر کدام از آنها به يک ابزار برای بازی قويتر بازيکنان تبديل مي شوند.

اما اگر بخواهيم از بعد ديگر به اهميت انجام بازی گروهی مافيا بپردازيم مقايسه آن با انجام بازی هايی ميباشد که هم اکنون در فضای مجازی نوجوانان و جوانان مارو به خود مشغول کرده هست.
بازی های رايانه اي که موجب تقويت حس پرخاشگری، انزوا طلبی، تنبل شدن ذهن، افت تحصيلی، از خود بيگانگی و خدشه دار شدن روابط خانوادگی مي شود.که اين بازی ها دقيقاً با رويکردی منفی، در رشد و شکل گيری همه مفاهيم نام برده خلل پديد ميآورند و اتفاقاً تمام مفاهيم ذکر شده که جوان امروز به آن نياز دارد را همانند آبی بر آتش به حالت انفعال و ضعيف تبديل مي کنند.
ثابت شده است که بازی گروهی مافيا به راحتی ميتواند جوانان را از درون گرايی به برون گرايی متمايل کند و آنها را به ارتباط اجتماعی پويا سوق دهد و وقتی ميتواند جوانان را از انزوا طلبی بيرون آورد که خود انزوا طلبی زمينه ساز بروز نآهنجاری های ديگر است ،ناگزير هستيم که اعتراف کنيم نيازمند تغيير استراتژيک در حوزه سرگرمی نيز هستيم .
خيلی وقت است که بسياری از جوامع با در آميختن آموزش و سرگرمی با يکديگر با نگاه دقيق به اهميت انجام اين چنين بازی های گروهی پی برده اند , برای مثال امروزه در بسياری از کشور ها همانند رومانی، آذربايجان، ارمنستان، چين، روسيه، هلند …باشگاه های اختصاصی برای انجام بازی گروهی مافيا ترتيب داده مي شود.
بنابراين وقت آن فرا رسيده که با تغيير استراتژی خود در حوزه يادگيری در مورد مفاهيم لازمی که عنوان شد، از روش آموزش به کمک سرگرمی و در کنار سرگرمی کمک بگيريم و در اين خصوص بازی گروهی مافيا مناسب ترين گزينه هست که در کنار تربيت روانی ,تربيت اجتماعی جوانان رو بدرستی مي توان انجام داد.
.
.
تهيه و تحقيق : مهندس حجازی

پاسخ دهید