بازي گروهي مافيا

نقش های فانتزی

mafia fantzi

 

تذکر : استفاده از نقش های فانتزی در بازی , روند بازی را از فضای غالب ” مستدل و علمی ” به سمت فضای غالب ” فرضيات و آزمون و خطا ” پيش ميبرد و هر چه تعداد اين نقش ها در بازی بيشتر باشد اين تغيير روند بازی بيشتر نمود پيدا ميکند.
شهروند قاتل ( killer ) :

طبق توضيحاتی که در معرفی نقش های کلاسيک و پيشرفته داده شده ، بازيکنان در اين بازی به 2 گروه اصلی مافيا و شهروند تقسيم بندی ميشوند ، در گروه شهروندان به غير از گروه فرعی نقش دار های سياه) ناتاشا ، دزد ، شهروند خائن ( … ، گروه فرعی ديگری وجود دارد به نام گروه ثالث ( third party ) که شامل افرادی هستند که هدف از بازيشان نه برد مافيا هست و نه برد شهروندان ،بلکه صرفاً دنبال منافع شخصی و برد خودشان هستند و البته در شمارش جزو شهروندان به حساب ميآيند.

يکی از اين نقش های شخص ثالث ، شهروند قاتل ميباشد
اين نقش دارای عملکرد شب ميباشد و هر شب اسم يک شخصی را به مدير بازی اعلام ميکند و آن شخص با هر نقشی از داخل بازی حذف ميشود.
اگر نقش دار های ديگر که دارای عملکرد شب ميباشند اسم اين شخص را بدهند هم خودشان و هم وی از جريان بازی حذف ميشوند.

هدف شهروند قاتل در بازی حفظ خود تا آخر بازی و حذف همه بازيکنان ميباشد و در اين صورت ميتواند يک نفره برنده کل بازی شود.
البته بايد دقت کند که در بازی تعداد شهروند و مافيا برابر نشود که در اين صورت مافيا بازی را ميبرد.

– اگر دزد اسم شهروند قاتل را به عنوان اسم اول بدهد ، اسم دومی که دزد ميدهد با تير شهروند قاتل ميميرد ، بنابرين دزد ميتواند تير شهروند قاتل را بدزد.
– اگر دزد 2 اسم به مدير بازی بدهد و اسم دومش شهروند قاتل باشد ، در صورتی که اسم اولی که دزد داده دارای عملکرد شب بر روی ديگران باشد ، اسم اول و شهروند قاتل هر 2 از جريان بازی حذف ميشوند و اگر اسم اول عملکرد شب بر روی ديگران نداشته باشد اتفاقی نميفتد.
– اگر دان مافيا اسم شهروند قاتل را در فاز شب بدهد ، هم ايشان و هم شهروند قاتل کشته ميشوند ، اما اگر دان در روز های قبل از جريان بازی حذف شده باشد و صرفاً تير شب اعضای مافيا را به سمت شهروند قاتل بزند ، از اعضای ديگر تيم مافيا از جريان بازی حذف ميشود ، بنابرين مدير بازی در بازی که شهروند قاتل هست برای اعضای مافيا شماره گذاری ميکند که در صورت وقوع اين حالت ، طبق شماره آنها ، آنها را حذف کند.( تروريست 1 ، تروريست 2 ، مافيا ساده 1 ، مافيا ساده 2 ، ….. )
– اگر هم دزد و هم ساقی اسم شهروند قاتل را بدهند ، از آنجا که عملکرد ساقی طبق قرارداد بر دزد مقدم هست، ساقی و شهروند قاتل با هم از جريان بازی خارج ميشود و کارکرد دزد بر روی شهروند قاتل بی تاثير ميماند.
– اگر شهروند قاتل اسم رويين تن يا محافظ را بدهد ، آنها در مقابل تير شهروند قاتل نميتوانند مقاومت کنند و آنها نيز از جريان بازی در فاز شب خارج ميشوند.
– هر تعداد از نقش دار های شب هم اسم شهروند قاتل را بدهند به همراه وی از جريان بازی خارج ميشوند. برای مثال ناتاشا ، اسنايپر، ساقی ، دکتر و کاراگاه همه با هم اسم شهروند قاتل را داده اند و خود شهروند قاتل نيز اسم شخص ديگری را در فاز شب به مدير بازی داده است ، مدير بازی در تعريف وقايع شب اعلام ميکند همه اين افراد ( فقط ذکر اسامی اشخاص ) توسط شهروند قاتل از جريان بازی حذف شدند، البته مدير بازی اتفاقات مربوط به نقش هايی که طبق قانون در جريان شب بايد تعريف کند را به قوت خودش تعريف ميکند ، برای مثال ابتدا اعلام ميکند که آقای فلانی ( که همان شهروند قاتل هست ) توسط ناتاشا به سکوت دعوت شدند و بعد حذفيات مربوط به وقايع شب شهروند قاتل را بيان ميکند.
– اگر تمام اعضای مافيا در بازی که شهروند قاتل هنوز وجود دارد از جريان بازی به هر نحوی خارج شوند ، بازی تمام شده به نفع گروه شهروندی اعلام نميشود و بدون اينکه مدير بازی به نبودن مافيا در بازی اشاره اي کند ، بازی را ادامه ميدهد و هر شبی که بازی طول بکشد ، تير اعضای مافيا را به سنگ شده اعلام ميکند تا اينکه يا شهروند قاتل بازی را ببرد ، يا گروه شهروندی.
– اگر در بازی فقط شهروند قاتل يا هيچ بازيکنی باقی نماند، برنده بازی شهروند قاتل ميباشد.

 

شهروند نادان ( Fool ):

یکی از نقش های شخص ثالث (third party) می باشد که در فاز روز بازی اگر توسط رای گیری از جریان بازی خارج شود به تنهایی برنده ی بازی می شود و بازی پایان می یابد.
این نقش معمولا به گروه مافیا کمک می کند و زمانی که تعداد مافیا به همراه Foolاز تعداد شهروندان بیشتر باشد در این زمان مافیاها به همراه شهروند نادان (Fool) به او رای می دهند در این صورت با خارج شدن شهروند نادان در رای گیری چون تعداد مافیا و شهروندان برابر می شود هم مافیا برنده ی بازی می شود و هم شهروند نادان . به این عمل اصطلاحاً “ joint “ می گویند.

 

شهروندان سفيد
يکی ديگر از گروه های فرعی از گروه شهروندی ، گروه نقش های سفيد ميباشد که در بازی نقطه مقابل گروه نقش دارهای سياه شهروندی ( ناتاشا – دزد – شهروند خائن .. ) ميباشد.
نقش شهروند سفيد جزو اين گروه ميباشد که توانایی این را دارد که شهروندان و نقش های سیاه بازی را به شهروندان سفيد تبدیل کند. بدین صورت که در فاز شب یک اسم به مدير بازی بازی می دهد اگر اسم موردنظر شهروند نقش دار, شهروند ساده یا نقش های سیاه بازی باشد به شهروندان سفيد تبدیل می شود اگر اسم موردنظر مافیا باشد شهروند سفيد می میرد .
اگر اين نقش در بازی باشد معمولاً با يک نفر شهروند سفيد شروع ميشود که ميتواند تعداد خود را در بازی هر شب بالا ببرد.
البته بايد دقت کند که وقتی تعداد شهروندان سفيد بالا رفت ، عمليات تبديل زمانی صورت ميگيرد که بيشتر از 50% شهروندان سفيد اسم يک شخص را داده باشند و در غير اين صورت ديگر تبديلی انجام نميشود.

به عنوان مثال اگر شهروندان سفيد A,B,C را داشته باشیم
شهروند سفيد A,B می توانند یک اسم مشابه انتخاب کنند و شهروند سفيد C اسمی را انتخاب نکند
در صورتی که اسم موردنظر مافیا باشد شهروند سفيد A,B می میرند و شهروند سفيد C اگر توسط مافیا کشته نشده باشد زنده می ماند.

* شهروندان سفيد سعی می کنند تا نقش های سیاه بازی را تبدیل به شهروند سفيد کنند تا از همکاری آنها با گروه مافیا جلوگیری شود.
*اگر شهروندان سفيد در فاز شب اسم شهروند نقش دار را بدهند آن نقش دار همچنان درآن شب کارایی خود را دارد مثلا کارآگاه آن شب استعلام می گیرد دکتر save خور دا انجام می دهد. اما در شب های بعدی کارآگاه دیگر کارآگاه نیست بنابران نمی تواند استعلام بگیرد چون شب قبل تبدیل به شهروند سفيد شده است.
بنابرين شهروندان سفيد بايد حداکثر دقتشان را انجام دهند که اسم شخصی را که فکر ميکنند از گروه نقش دار های سياه هست بدهند و اشتباهاً اسم شهروندان نقش دار را ندهند که از باعث ضعيف شدن گروه شهروندان ميشود.
و همانطور که متوجه شديد شهروندان سفيد ميتوانند در فاز شب به مدير بازی اسمی ندهند.
اعضای گروه شهروندان سفيد توسط مدير بازی به هم معرفی نميشوند ، و صرفاً در جريان بازی همديگر را ميشناسند.

 

تفنگ دار ( Gunsmith ) :

یکی از نقش دارهای گروه شهروند است که در فاز شب بازی می تواند یک اسم به مدير بازی بدهد
شخصی که تفنگدار اسم ايشان را به مدير بازی داده است از طرف مدير بازی يک تفنگ دريافت ميکند
شخصی که تفنگ دریافت می کند در فاز روز بازی می تواند به یک نفر شلیک کند و ايشان تا قبل از زمان دفاعيه مجاز ميباشد که شليکش را انجام دهد.
بعد از شليک ، مدير بازی بلافاصله بازی را متوقف کرده و نقش کسی را که مورد هدف قرار گرفته اعلام ميکند و سپس ادامه بازی صورت ميگيرد.
کسی که سکوت خورده باشد و از Gunsmith تفنگ دریافت کرده باشد نمی تواند از Gun استفاده کند.
Gunsmith باید سعی کند gun را به شهروندان بدهد اگر اشتباه به اعضای مافیا Gun بدهد مافیا می تواند سوء استفاده کند و یک شهروند را در فاز روز بازی بکشد.
تفنگ دار ميتواند اسمی به مدير بازی ندهد و اسم دادن ايشان در فاز شب به دلخواه هست.
بنا به شرايط بازی مدير بازی يک يا دو يا چند تفنگ را در اختيار تفنگ دار ميگذارد که در فاز شبهای مختلف به شهروندان بدهد که تعداد تفنگ های ايشان در شروع بازی اعلام ميشود.

 

vigilante ( پارتیزان):

یکی از نقش دارهای گروه شهروندی است که می تواند در فاز شب به مدير بازی یک اسم بدهد و آن شخص را بکشد
*اگر اسم شخصی که داده است با اسمی که گروه مافیا داده است مشابه باشد vigilante می میرد
*اگر توسط گروه مافیا کشته شود و آن شب vigilante تیری شلیک کرده باشد شلیکی صورت نمی گیرد.

يک تفاوت واضحی که پارتيزان با اسنايپر دارد اين ميباشد که اگر پارتيزان توسط ساقی مست شود و شليکی صورت گيرد ، تير ايشان به سنگ ميخورد.

 

فارمر ( farmer ) :

یکی از نقش دارهای گروه مافیاست که یک اسم به مدير بازی ميدهد
استعلام فرد موردنظر اگر توسط کارآگاه گرفته شود Yes می آید
Tracker(ردگیر):
یکی از نقش دارهای شهروندان است که در فاز شب یک اسم به مدير بازی می دهد
و مدير بازی به او می گوید که شخص موردنظر در فاز شب کسی را ملاقات کرده است یا خیر
اگر اسم دان بازی را بدهد مدير بازی در پاسخ اسم شخصی را که دان برای کشتن به مدير بازی داده است را به ردگیر می دهد.
اگر اسم کارآگاه را به مدير بازی بدهد مدير بازی اسم شخصی را که کارآگاه استعلام گرفته است به او می دهد.
اگر اسم دکتر را بدهد مدير بازی اسم کسی را که دکتر سیو کرده است به ردگیر می دهد.
اگر اسم ناتاشا را بدهد مدير بازی اسم کسی را که ناتاشا سکوت داده است به او می دهد.
اگر اسمی که می دهد در فاز شب کسی را ملاقات نکرده باشد مدير بازی در جواب او اسمی نمی دهد.
اگر اسم اسنایپر را بدهد اگر اسنایپر آن شب تیری نزده باشد مدير بازی در جواب اسمی نمی دهد اما اگر اسنایپر تیر زده باشد اسم شخصی که اسنایپر داده است مدير بازی به او می دهد.
اگر اسم استالکر را بدهد مدير بازی در جواب او 2 اسمی را که استالکر بازی به او داده است را به ردگیر می دهد.

 

کمين گر (Stalker) :
یکی از نقش دارهای گروه مافیاست که هر شب دو اسم به مدير بازی می دهد اسم اول نام شخصی است که می خواهد بکشد واسم دوم نام شخصی است که می خواهد نقش او را بداند. مدير بازی اسم اولی را که استاکر بدهد را می کشد و نقش اسم دوم را به او می گوید
معمولا در بازی که استاکر وجود دارد ردگیر(Tracker) هم وجود دارد تا بتواند استاکر را پیدا کند و شهروندان را آگاه کند.
جواب استعلام استاکر بازی از سوی کارآگاه Yes می آید.

 

Hooker :
یکی از نقش های گروه مافیاست که هر شب یک اسم به مدير بازی می دهد اسم موردنظر اگر نقش دار بازی باشد عملکرد آن از بین می رود
اگر اسم دکتر بازی را بدهد سیو دکتر عمل نمی کند
اسم کارآگاه را بدهد مدير بازی در جواب استعلام کارآگاه جوابی نمی دهد
اگر اسم اسنایپر بازی را بدهد و اسنایپر تیر زده باشد از سمت اسنایپر شلیکی صورت نمی گیرد
می توان گفت این نقش عملکردی مشابه نقش ساقی دارد اما با گروه مافیاست و اعضای مافیا او را می شناسند.

 

فرشته (Watcher) :
یکی از نقش دارهای شهروندان است که یک اسم به مدير بازی میدهد مدير بازی در جواب او اگر شخصی آن فرد را ملاقات کرده باشد اسم ان شخص را به او می دهد.

 

Lawyer(وکیل) :
یکی از نقش دارهای گروه مافیاست که اعضای مافیا او را می شناسند که هر شب 2 اسم انتخاب می کند اسم اول اسم فردی که مافیا ها با مشورت یکدیگر می کشند و اسم دوم اسم یکی از اعضای مافیا را می دهد که اگر کارآگاه اسم آن شخصی را که Lawyer داده است برای استعلام بدهد استعلام آن مافیا No می آید.
اگر ردگیر بازی اسم lawyer را بدهد مدير بازی آن دو اسمی را که lawyer به او داده است را به ردگیر می دهد و در این صورت ردگیر می تواند 2 مافیا را بشناسد چون lawyer اسم یکی از اعضای مافیای خود را نیز هر شب می دهد.

 

Bomb :
یکی از نقش های گروه شهروندان است که اگر در فاز شب بازی توسط گروه مافیا یا vigilante کشته شود قاتل خود او نیز با اومنفجر می شود و از بین اعضای مافیا آن نفر که اولین رای را برای کشتن او داده است می میرد.
اگر در فاز روز بازی به او شلیک شود بمب و کسی که به او شلیک کرده است نیز همراه با بمب می میرد.
اگر در فاز روز توسط رای گیری خارج شود منفجر نمی شود.

 

Granny :
یکی از نقش های گروه شهروندان است که در فاز شب بازی اگر کسی قصد کشتن او را داشته باشدgranny نمی میرد و کسی که اسم او را داده است می میرد.و از اعضای مافیا آن فردی که آخرین رای را برای کشتن او داده است می میرد
در فاز روز بازی نیز توسط تیر از جریان بازی خارج نمی شود.

اگر ردگیر و watcher در فاز شب اسم او را بدهند نمی میرند.
این نقش می تواند توسط ماسون ها به ماسون تبدیل شود اما یکی از ماسون ها خواهد مرد.
اگر شخصی که اسم granny را داده است توسط دکتر سیو شده باشد نجات می یابد.

 

Yakuza :

یکی از نقش های گروه مافیا است که در فاز شب یک اسم به مدير بازی می دهد و آن اسم تبدیل به مافیا می شود و Yakuza امی میرد.
اگر در شبی که yakuza تبدیل را انجام داده است توسط دکتر سیو شده باشد زنده می ماند و می تواند در شب های بعد یکی دیگر را نیز به مافیا تبدیل کند.
اگر shrink اسم کسی را که yakuza داده است داده باشد آن شخص تبدیل به مافیا نمی شود و yakuza ناموئفق خواهد بود.

اگر vigilante اسم yakuza را داده باشد و آن شب yakuza قصد تبدیل داشته باشد همچنان می تواند تبدیل را انجام دهد.

 

shrink :
یکی از نقش های گروه شهروندان است که در فاز شب بازی می تواند اسم خود یا فرد دیگری را به مدير بازی بدهد اسم مورد نظر در آن شب نمی تواند تبدیل شود
اگر اسم کیلر را بدهد کیلر به villager تبدیل می شود!

 

Governor :
یکی از نقش های گروه شهروندان است که فقط ک بار در طول بازی می تواند رای گیری فاز روز را لغو کند و شخصی که قرار بود توسط رای گیری خارج شود را نجات دهد.

 

Samurai:
یکی از نقش های گروه شهروندان است که اگر کسی سعی کند او را تبدیل کند آن فرد را می کشد و حدالکثر توانایی کشتن 2نفر را دارد.
توسط ماسون و yakuza نمی تواند تبدیل شود.

 

Bulletproof:
یکی از نقش های گروه شهروندان است که یک جلیقه دارد و می تواند یک بار او را در برابر یک تیر نجات دهد.
اگر هم vigilante و مافیا در یک شب اسم او را بدهند می میرد
اگر توسط yakuza به مافیا تبدیل شود جلیقه ی خود را حفظ می کند.

 

Blacksmith:
یکی از نقش های گروه شهروندان است که در فاز شب بازی یک اسم به مدير بازی می دهد اسم موردنظر یک جلیقه دریافت می کند و می تواند او را در برابر یک تیر نجات دهد.
Thief می تواند جلیقه را از کسی که دریافت کرده است بدزدد

 

Thief
یکی از نقش های گروه مافیا می باشد مافیاها را نمی شناسد.
در فاز شب بازی یک اسم به گاد بازی می دهد اگر اسم موردنظر دارای آیتم باشد آیتم او را سرقت می کند.

این نقش می تواند تفنگ را از Gunsmith سرقت کند
جلیقه را از Blacksmith یا bulletproof سرقت کند.
توانایی دزدین یک آیتم را در یک شب دارد
توانایی دزدی از اعضای مافیا را ندارد

اين نکته را مدنظر داشته باشيد که اين نقش با نقش دزد که جزو گروه نقش های سياه شهروندی هست فرق ميکند و استعلام thief توسط کاراگاه مثبت ميآيد

 

virgin:
یکی از نقش های گروه شهروندان است که اگر توسط رای گیری از جریان بازی خارج شود آن شب کسی نمی تواند کشته شود
زمانی که yakuza زنده است اگر virgin تک رای شود در شب yakuza می تواند یکی را تبدیل به مافیا کند و خودش نیز زنده می ماند.
اگر hooker اسم virgin را بدهد virgin یک villager(شهروند ساده) می شود.

 

Judge:
یکی از نقش های گروه شهروندان می باشد که رای او 2بار شمارش می شود.

 

 

Saboteur(خرابکار):
یکی از نقش دارهای گروه مافیا می باشد که در فاز شب بازی یک اسم به مدير بازی می دهد اگر اسم موردنظرGun دریافت کرده باشد و ازGun استفاده کند Gun نتیجه معکوس خواهد داشت و دارنده Gun را می کشد.
اعضای مافیا را می شناسد
استعلام saboteur توسط کارآگاه Yes می آید.

 

 

Quack :
یکی از نقش های مافیا است که در فاز شب بازی یک اسم به مدير بازی می دهد اسم موردنظر محافظت می شود و آن شب نمی میرد.
اعضای مافیا را نمی شناسد.

 

voodoo:
یکی از نقش های گروه مافیا می باشد که در فاز شب بازی یک اسم به مدير بازی می دهد به همراه یک کلمه.
اگر آن شخص کلمه موردنظر را در فاز روز بازی به کار ببرد از جریان بازی حذف می شود.
اگر ساقی بازی voodoo را مست کند کلمه voodoo روی خودش اعمال می شود یعنی اگر voodoo کلمه موردنظر را بگوید خودش از جریان بازی حذف می شود.
استعلام voodoo توسط کارآگاه Yes می آید.

 

 

پاسخ دهید