بازي گروهي مافيا

پروژه وی آی پی

prologue

شروع صحبت در بازی با متد “تحليل مقدمه” يا prologue

شامل تاکتيک پرولاگ برای ورود با قدرت به عنوان شروع کننده صحبت های بازی

.

.

flattery

انديشه مافيايی دانينگ کروگر

شامل معرفی و بيان روش هايی که با اين اثر ميتوان جهت دهی رفتاری در بازی داشت

.

.

Comments are closed.