بازي گروهي مافيا

خرافات

photo_2016-10-23_07-44-12
يک انديشه قوی مافيايی هست که ميگويد انسانها زمانی از نظر فکری خسته شوند ، رو به خرافات ميآورند

👀 کاربرد در بازی مافيا :

گاهاً افرادی مسائل را آنقدر پيچيده ميکنند و ذهنيت همه را درگير مسائل به ظاهر منطقی ميکنند که نهايتاً افراد آمادگی پذيرش خرافات يا استدلال های تو خالی را پيدا ميکنند.
مثلاً اين جمله ها براتون آشنايی داره :
فلانی که صبر کرد و صحبت نکرد نميتونه مافيا ( دروغگو ) باشه
فلانی که راحت داره صحبت ميکنه نميتونه مافيا ( دروغگو ) باشه
و مثال های اين چنينی ….

دقت کرديد اين موضوع در مورد روزمرگی افراد هم وجود داره، فقط انسان هايی که از همه جا خسته و قطع اميد کرده اند به به باور های خرافی يا فالگير ها پناه ميبرند…

✅مراقب انسان هايی که در حل مشکلات پيچيدگی بوجود ميآورند باشيد

Comments are closed.