بازي گروهي مافيا

✅✅✅اصل نفوذ اجتماعی – جهل پولاريسم – نظريه موج

جهل پولاريسم

✅✅✅اصل نفوذ اجتماعی – جهل پولاريسم – نظريه موج
شاخه : #مديريت_جمعی
سطح مقاله : متوسط

اصل نفوذ اجتماعی :
بر طبق اين اصل ، افراد در مواجه با رفتار هايی که خوب يا بد بودن آنها برايشان مبهم باشد ، سعی ميکنند طوری رفتار کنند که اکثريت رفتار ميکنند و در نهايت رفتار اکثريت برايشان تبديل به يک هنجار و ارزش ميشود.
بنابرين رفتار های جمعی ، مخصوصاً در حالت های مبهم ، قدرت جهت دهی به رفتار های فردی را دارد ، علت اين تاثير گذاری حس ترس از مجازات يا محروميت برای آن فرد ميباشد.

گاهی وضعيتی بوجود ميآيد که در آن اکثريت به طور خصوصی و فردی ، هنجاری را رد ميکنند، اما به اشتباه تصور ميکنند که اکثريت آن را قبول کرده است و به همين دليل مخالفت خود را بروز نميدهند ، يعنی هيچ کس به موضوع اعتقاد ندارد ، اما هر کس فکر ميکند که تنها خودش هست که به موضوع اعتقاد ندارد و چون جمع به آن موضوع اعتقاد دارد پس موضوع را ميپذيرد. در روانشناسی اجتماعی به اين حالت جهل پولاريسم گفته ميشود.

از اصل نفوذ اجتماعی به مراتب در بازی مافيا ميتوان بهره گرفت ، بدين ترتيب که اگر شنونده احساس کند همه جمع همنظر با يک رفتار هستند ، احتمال مخالفت شنونده با آن رفتار بسيار پايين ميآيد. اين متد يکی از پيشرفته ترين متد های قانع سازی جمعی ميباشد

به اين ديالوگ ها دقت کنيد :
1. همه فهميدند که شما مافيا هستيد
2. ديگه کسی نمونده که نظرش نسبت به فلان موضوع تغيير کنه

اصل نفوذ اجتماعی باعث شکل گيری نظريه موج در بازی مافيا ميشود که بر طبق نظريه موج ، اگر امواجی از اتهامات بر شخصی توسط گروه زيادی از بازيکنان شکل بگيرد ، هوش اجتماعی و اعتماد به نفس آن فرد در بازی به شدت مورد حمله قرار ميگيرد و احتمال ضعيف شدن موضع ايشان در بازی بسيار بالا ميرود.و برعکس اگر امواجی از تاييد بر شخصی توسط گروه زيادی از بازيکنان شکل بگيرد ، هوش اجتماعی و اعتماد به نفس آن شخص بالا ميرود.

نکته اين است که زمانی که افراد هم راه با موج بوجود آمده در بازی بشوند ، دقت و قدرت تحليلشان کاهش پيدا ميکند و احتمال تبديل شدن نظرشان به تعصب بالاتر ميرود.

البته اين موج ممکن است به حق باشد و دقيقاً همه اعضای تشکيل دهنده موج حرف حق را بزنند ، بنابرين دقت کنين بوجود آمدن موج به خودی خود بد و خطا نيست و اجازه ندهيد که افراد بوجود آمدن موج را تفسير منفی کنند ، بنابرين بايد سعی کرد در هنگام بوجود آمدن موج در بازی ، با دقت و تمرکز مضاعف موضوع را برسی کرد تا احتمال خطا پايين تر بيايد.

Comments are closed.