استدلال و تشخيص

کشف استريوتايپ ها در بازی مافيا

کشف استريوتايپ ها در بازی مافيا

فکر ميکنم دوستان عزيز به طور کامل با مفهوم “تفکر کليشه اي” يا “استريوتايپ” که به آن “تفکر قالبی” نيز گفته ميشود آشنايی پيدا کردند. تاکيد می کنيم که قبل…

بازي مافيا

آشنايی با استدلال در بازی مافيا

در مقاله (آشنايی با استدلال در بازی مافيا شما) با موارد زير آشنايی پيدا ميکنيد : 1. مفهوم تعريف 2. مفهوم استدلال 3. مفهوم شهود 4. مفهوم نظريات مافيايی (…