خطای هاله اي -اشتباه متداول بازيکنان در تشخيص

خطای هاله اي -اشتباه متداول بازيکنان در تشخيص

خطای هاله اي يا اثر هاله اي (Halo effect) پديده اي روانشناسی ميباشد که مستقيماً بر روی تشخيص و
قضاوت افراد در شناخت هويت ، رفتار و شخصيت طرف مقابل تاثير ميگذارد و آنها رو درگير نوع خاصی از پيش داوری ميکند.

اين خطا به چهار صورت نمايان ميشود :

1👈.(خطای هاله اي درجه A )

افراد تحت تاثير ذهنيت قبلی که از ديگران دارند آنها را قضاوت ( از نوع پيش داوری ) کنند.

⭕️به عنوان مثال وقتی معلمی از دانش آموزی ذهنیتی منفی به عنوان یک فرد “تنبل” دارد، در برخوردهای بعدی نیز ممکن است این پیش داوری بر قضاوت او تاثیر بگذارد. از اینرو است که به معلمان همیشه توصیه می‌شود در هنگام تصحیح ورقه‌های امتحانی به اسامی دانش آموزان نگاه نکنند تا ذهنیت‌های قبلی بر نحوه قضاوت آنها تاثیر نگذارد.

👀خبر بد : بالای 50 % افراد جوامع درگير اين نوع خطای هاله اي در تشخيص مي شوند

===============================================
👈2.(خطای هاله اي درجه B )

افراد تحت تاثير يک ويژگی ، ويژگی های ديگر اشخاص را قضاوت ( از نوع پيش داوری ) کنند.

⭕️به عنوان مثال، ممکن است لهجه‌ی بد یک نفر در یک زبان، باعث شود که برخی شنوندگان دچار خطای هاله‌ای شوند و دانش و تخصص او را هم کم‌تر از چیزی که واقعاً هست، ارزیابی کنند.

در اين حالت هنگامی که ما جزئياتی را از فردی ميبينيم ، يا جزئيات ديگر را از آن جزئيات رويت شده نتيجه گيری ميکنيم و يا حتی کليات آن فرد را از آن جزئيات ، پيش داوری ميکنيم.

⭕️به عنوان مثال ممکن است از لهجه بد يک فرد ، عدم لياقت وی برای انجام کارها را پيش بينی کنيم.در صورتی که لياقت انجام کار شامل دارا بودن چندين پارامتر مختلف در آن کار ميباشد.
و با پيش داوری عدم هوش فرد از روی لهجه وی ، ساير پارامتر های فرد را هم از روی لهجه وی زير سوال ببريم.

👀خبر بد : بالای 90 % افراد جوامع درگير اين نوع خطای هاله اي  در تشخيص مي شوند

==============================================

👈3.(خطای هاله اي درجه C )

به نوعی ترکيبی از خطای هاله اي درجه A و درجه B ميباشد.به طوری که افراد تحت تاثير “عملکرد مثبت يا منفی در يک پارامتر جزئی” که قبلاً از فردی ديده اند وی را قضاوت کرده و
ذهنيتی از پارامترهای جزئی ديگر يا پارامتر کلی از وی برای خود ساخته اند و قضاوت حال حاضر آنها بر مبنی اين ذهنيت شکل ميگيرد و تشخيصشان با خطا مواجه می شود.

⭕️به عنوان مثال : فرض کنيد معلمی شاگردانش برای اولين بار ميخواهد امتحان بگيرد ، شاگرد بی انضباط در نظر معلم يک فرد تنبل به نظر ميرسد ( خطای هاله اي B ) و اين ذهنيت بر روی تصحيح برگه امتحانی آن شاگرد تاثير ميگذارد ( خطای هاله اي A )

===============================================

👈4.(خطای هاله اي درجه D )

افراد تحت تاثير يک برايند کلی مثبت يا منفی ، جزئيات آن را پيش داوری ميکنند.
⭕️به عنوان مثال ، فردی که زياد عمر ميکند گوشت خوار نيست.
مقايسه با خطای هاله اي درجه B از نوع جز به کل : ( فردی که گوشت خوار نيست زياد عمر ميکند. )
اين نوع خطای هاله اي در شناخت و قضاوت سازمان ها ، و موسسات بسيار اتفاق ميافتد و بسيار کاربرد دارد.
⭕️به عنوان مثال بسياری از تحليل گرن وقتی ميبينند که يک شرکت موفقيت مالی بسيار عالی دارد تمایل پیدا می‌کنند که استراتژی، سیاست‌ها و نگرش مدیران آن شرکت را هم مثبت ارزیابی نمایند و فکر کنند که شرکت، دارای کارمندهایی راضی، شاد، با انرژی و همین‌طور نگاهی درست و حرفه‌ای به مشتریان است.

با يادگيری اين خطاها ، از استفاده از آنها در بازی مافيا در امان هستيم .
بنابرين بازيکنان بايد سعی کنند که قضاوت و تشخيصشان درگير خطاهای هاله اي نشود.
همچنين در برخورد با بازيکنی که دچار خطای هاله اي شده است ، بايد در ابتدا وی را آگاه سازند و بعد نسبت به کاراکتر آن شخص داوری کنند.

یک نظر

  • Ehsanznj گفت:

    واقعا بهترین هستید.

  • دیدگاهتان را بنویسید