تفهيم اتهام بر مبنای هويت مافيايی

تفهيم اتهام

ميتوان با قاطعيت گفت که کيفيت يک بازی مافيا در گرو نوع و نحوه اتهام زنی هايی هست که در بازی صورت ميگيرد . شما با فراگيری آموزش تفهيم اتهام درست ، قدم های محکمی را در جهت بالابردن کيفيت بازی مافيای خود بر می داريد .

سطح مقاله : پيشرفته

دسته : تصميم گيری و انتخاب

قائدتاً تصور خيلی از افرادی که تا حدودی با بازی مافيا آشنايی دارند بر اين است که بازی با کيفيت بازی هست که بر مبنای استدلال و فکت جلو برود ، اما اين تمام ماجرا نيست ، واقعيت اين است که يکی از شروط بازی با کيفيت بکاربردن استدلال و فکت ميباشد و ما در اين مقاله صوتی بيان ميکنيم که کيفيت بازی مافيا ، در گرو کيفيت اتهام زنی ها ميباشد . به بيان ديگر ميزان کيفيت يک بازی مافيا ، ارتباط مستقيمی با کيفيت چراييت و چگونگيت اتهام زنی ها در آن بازی دارد .

ميزان کيفيت يک بازی مافيا ، ارتباط مستقيمی با کيفيت چراييت و چگونگيت اتهام زنی ها در آن بازی دارد .

اين اتهام زنی ها قائدتاً بر مبنی استدلال و فکت انجام ميگيرد ، اما آيا مستدل و واقعی بودن اتهامی که ما به بازيکن روبرو يمان ميزنيم کافی هست ؟
جواب ما اين هست که خير ، نه تنها کافی نيست ، بلکه اگر هر بازيکنی سعی در اين داشته باشد که مافيای مد نظر خودش را که اتفاقاً بر مبنی استدلال و فکت مورد اتهام قرار ميدهد از بازی بيرون کند ، روند بازی دچار چنان درهم تنيدگی و بی نظمی ميشود که نه تنها در آن بازی روند منطقی و علمی خودش را از دست ميدهد ، بلکه در بسياری از موارد نتيجه ی مطلوبی حاصل نميشود .

هويت مافيايی و نحوه درست اتهام زدن

پيشتر در مقاله استريو تايپ در مورد خطر کليشه اي نگاه کردن در بازی مافيا اشاراتی داشتيم ، آموزش امروز به ما کمک ميکند که به مظنونين خود نگاه کليشه اي نداشته باشيم و همه مظنونين خود را مافيا معرفی نکنيم .
حتماً اين ضرب المثل رو شنيديد که ميگويد همرو با يک چوب نزن
دقيقاً در اين آموزش هم سعی بر اين شده که با کمک گرفتن از نظريات جرم شناسی کلاسيک ، که به زبانی فوق العاده ساده بيان شده ، به شما عزيزان ياد بدهيم که چگونه ميتوانيد مسير منطقی و قابل فهمی رو در بازی در پيش بگيريد که در بازی سبب شکل گيريی تفاهم ها و رفع سو تفاهم ها با هم تيمی های شهروند خودتان بشويد .

در بازی سبب شکل گيريی تفاهم ها و رفع سو تفاهم ها با هم تيمی های شهروند خودتان بشويد 

نمودار هويت مافيايی به شما کمک ميکند که طبقه بندی سوژه های خود را به درستی و با دقت زيادی انجام دهيد و  يکی از کاربرد های آن در نحوه درست اتهام زنی ميباشد

هويت مافيا

دیدگاهتان را بنویسید