آشنايی با استدلال در بازی مافيا

بازي مافيا

سطح مقاله : مقدماتی
دسته بندی : آموزشی

در اين مقاله شما با موارد زير آشنايی پيدا ميکنيد :

1. مفهوم تعريف
2. مفهوم استدلال
3. مفهوم شهود
4. مفهوم نظريات مافيايی ( انديشه های مافيايی )
5. مفهوم فرضيات مافيايی ( بازی خوانی )


ابتدايی ترين قسمت مربوط به بازی مافيا ، مربوط به تعاريف در بازی ميباشد که توسط شهروندان انجام ميپذيرد.
تعاريف در بازی مافيا به چند قسمت ميباشد :
1. تعريف نقش ها
2. تعريف عملکرد نقش ها
3. تعريف عملکرد بازيکنان در بازی
4. تعريف رويداد و اتفاقات بازی

اين موضوع که کاملاً مربوط و در گرو منطق بازی مافيا ميباشد شامل مراحل مختلفی باشد
در بازی مافيا شما بايد سعی کنيد وقايع را برای انجام استدلال هايتان درست تعريف کنيد . درست تعريف کردن وقايع کمک بسياری به شما برای انجام استدلال های دقيق تر ميکند.
اولين اصلی که در بازی مافيا بايد بياموزيم درست تعريف کردن ها است که اين خود مربوط به درک و سطح بينش ما نسبت به عوامل ذکر شده ميباشد.
يک بازيکن خوب بازيکنی است که بتواند نقش ها ، عملکرد نقش ها، حالات بازيکنان با توجه به نقششان و اتفاقات و رويدادهای داخل بازی را هم برای خود ( چيدمان برای استدلالهای شخصی ) و هم برای ديگران ( چيدمان برای استدلال های گروهی ) به درستی تعريف کند.

و چون ترکیب و پیچیدگی رخداد ها و روند بازی، بزرگترین مانع برای روشنی و امتیاز آن ها نسبت به همديگر و بنابراین، پيدا کردن چراغ و جهت مناسب فکری در بازی است، چاره جز این نیست که بازيکنان حرفه اي ، به تحلیل تصورات و مفاهیم و رويدادهای به کار رفته در روند بازی خود و ديگران بپردازند؛ یعنی مفاهیم بنیادینی بازی گروهی مافيا را ( که تشکیل دهنده اين بازی است و يعنی اتفاقات ، صحبت ها ، کنايه ها ، لحن ها ، رأی ها و وقايع بازی ) باز نموده و به عبارت دیگر آن ها را تعریف کنند.

به طور خلاصه برای آن که بازيکن در تفکرات خود و نتایجی که می گیرد، به خطا نیفتد و دیگران را هم به اشتباه نیندازد(یعنی هدف اصلی منطق مافيايی)، باید تک تک واژه های مورد نظرش را به روشنی و آسانی تعریف کرده و شرح دهد و معنایی را که در ذهن دارد، در لفظی بریزد و به نحوی برای خود يا ديگران عنوان کند که آن معنا را به خوبی برساند و تعريف کند .

در اينکه ما بتوانيم چطور اين بحث اساسی تعريف را به درستی انجام بديم روش ها، تکنيک ها و اصول مشخصی وجود دارد که در مقالات پيشرفته تر در اختيار خوانندگان قرار ميدهم.

چنانکه می دانیم همه ما قادر هستيم از به هم پیوستن معلومات خود، مجهولات را کشف کنيم و از دانسته هايمان به ندانسته هايمان برسيم . به عبارت روشن تر، وقتی ذهن ما بخواهد مجهولی را کشف کند، نخست در معلومات قبلی خود جستجو می کند و آنچه را مناسب و درخور هدفش باشد، می یابد. سپس آن معلومات را به نحوی شایسته ترتیب و سازمان می دهد تا به مطلوب خود برسد.
به عنوان مثال حتی خنديدن يک بازيکن در قسمتی از بازی هم ميتواند به حالات مختلفی تعريف شود ، و ميتوان پررنگ ، کمرنگ ، بيهوده … تعريف شود که هر کدام از اين تعاريف ميتواند در استدلالی که شما انجام ميدهيد اثر گذار باشد , چرا که اين همين تعاريف هستند که قسمت های تشکيل دهنده معلوماتتان هستند که بر پايه آنها شما عمل استدلال در بازی را انجام ميدهيد .

این عمل ذهنی، یعنی کشف مجهول به وسیله معلومات قبلی، تفکر مافيايی نامیده می شود.

بنابراین، چنانکه ذکر شد، کشف قضایای مجهول به وسیله قضایای معلوم، استدلال نام دارد.
یعنی ذهن از به هم پیوستن برخی حکم ها و قضایا، قضایای تازه کشف می کند و از آنچه می داند، به انچه نمی داند می رسد.
بنابر این در تعریف استدلال می گوییم:
استدلال عبارت است از اینکه قضایای معلوم در بازی (تعاريف) را به گونه ای تالیف کرده و ترتیب دهیم که بتوانیم قضیه مجهول در بازی را کشف کنیم.
به عبارت دیگر، استدلال یعنی کشف قضایای مجهول توسط قضایای معلوم يا همان تعاريف .

در واقع، ما به مجموع این عملیات ذهنی، استدلال می گوییم و به همین دلیل، بنابراین، استدلال عملی ذهنی است.
در استدلال، ذهن بین چند قضیه (یا حکم)، ارتباطی دقیق و منظم برقرار می سازد تا به نتیجه برسد.

 

برای کامل انجام دادن يک استدلال شما به ابزار هايی احتياج داريد که همانطور که گفتيم يکی از اين ابزارها تعاريف ميباشد .
اما از ديگر ابزارهايی که ميتوان آنها را در ساخت استدلالمان استفاده کرد :

◆◇◆ ياداوری ( اصل های مربوط به گذشته بازی)
مثال :
آقای x که از بازی در فاز روز خارج شد پليس ساده بود … بازی با نقش های (…) استارت خورده است و مسائل اينچنينی.

◆◇◆ محسوسات و بديهيات ( اصل های هميشگی )
مثال :
با توجه به اينکه کسی در فاز شب و در فاز روز خارج نشده و دکتر از اول بازی در بازی وجود داشته ،، بنابرين در بازی دکتر وجود دارد

◆◇◆ شهود ( رخداد هايی در بازی که به يکباره اتفاق ميفتد و درستی يا خطای آن بر همگان به وضوح آشکار است )
اعلام خاص يک نقش در موعد مربوط به خودش ،، مثلاً اعلام فلان نقش در اين قسمت بازی ضروری هست ( فارغ از اينکه اين اعلام نقش راست است يا دروغ )

و يا انجام يک اشتباه فاحش يا به تعبيری overlook از طرف شخصی , مثلاً مافيايی بازی اشتباهاً و از روی نآگاهی و يا حواس پرتی خطايی کند که نقش آن لو رود .

بر اساس آنچه که گفتيم هنگامی که داشته های معلوم ما که شامل تعاريف ، شهود ، بديعيات و ياداوری های ما در بازی ميشود به کامل ترين شکل ممکن باشد ميتوانيم شرط لازم برای انجام يک استدلال درست را داشته باشيم .
2 نکته در اينجا حائز اهميت ميباشد ، در معلوم هايی که ذکر شد ممکن است کاراکتر تعاريف ما دچار نقص ها و يا اشکالاتی باشد که برای کامل بودن اين کاراکتر بايد تکنيک هايی را دانست، و الزامی وجود ندارد که تعريف 100% ما و تعريف واقعيت ما الزاماً حقيقت داشته باشد ، اما در منطق مافيايی ما بر مبنای واقعيت های اتفاق افتاده در داخل بازی تعاريف خود را ارائه ميدهيم .
برای مثال شخصی در بازی مافيا ميگويد من پليس بازی هستم .
تعريف ما از اين شخص اين است که ايشان گفته است من پليس بازی هستم . اين تعريف کاملاً واقعی و تعريف 100% از گفتار آن شخص است ، اما ممکن هست حقيقت نداشته باشد و آن شخص دروغ گفته باشد .

نکته دوم اين هست که اگر فرض را بر اين بگزاريم که تمام تعاريف و کاراکتر های اوليه ما درست و صحيح در نظر گرفته شده است نميتوان مدعی 100% درست بودن استدلال هايمان بر مبنای اين معلومات را داشت ، چرا که
1. ممکن است تعاريف معلوم ما ناقص و صرفاً واقعی باشد و نه حقيقی
2. نتيجه گيری بر مبنای اين معلومات ناقص و يا صرفاً واقعی باشد و نه حقيقی
اما از واقعی بودن استدلال هايمان اگر صحيح انجام شود تا حد زيادی ميتوانيم اطمينان خاطر داشته باشيد .

خطاکردن به واسطه داشتن ايده های زياد، بهتر است از درست عمل کردن به واسطه نداشتن ايده.
ادوارد دوبونو

با توجه به اينکه
استدلال در بازی مافيا عملی تدریجی، پیش رونده و مستلزم پیمودن مسیری کوتاه یا طولانی ( این امر بستگی به پیچیدگی بازی دارد) است ,
بنابرين ما بعد از يک طبقه بندی يک سری اطلاعات معلوم به يک سری استدلال در بازی مافيا دست پيدا ميکنيم که همين استدلال ها در کنار نظريات مافيايی يا همان انديشه های مافيايی ، ابزارهايی ميشوند برای خلق فرضيات مافيايی و بازی خوانی هايی که در بازی مافيا انجام ميشود .

قطعاً و يقيناً اين سوال برای شما پيش ميآيد که زمانی که ما با انبوهی از تعاريف و استدلالات در بازی مافيا رو برو هستيم به چه نحوی آنها را به خاطر بسپاريم و طبقه بندی کنيم .
بايد گفت که برای انجام اين مهم منظم کردن اين اطلاعات است و بهترين راه آن نوشتن و نت برداری و ياداشت کردن اين موارد است که در انجمن مافيا هم در قسمت هايی به آن اشاره شده است و ميتوانيد با مراجعه به آن قسمت ها روش های نت برداری و ياداشت کردن مطالب را از زبان بازيکنان خوب مافيا فرابگيريد .

اما ياداشت برداری گام اول برای اين مهم ميباشد و موضوع اساسی اين است که حال آنکه ما تعاريفی نزديک به واقعيت پيش روی خود داريم چگونه از اين ورودی نسبتاً درست ، خروجی نسبتاً درست که همان استدلال هايمان است بگيريم و سپس چگونه اين خروجی هايمان را طبقه بندی کنيم و بتوانيم از آنها با توجه به نظريات مافيايی در فرضياتمان استفاده کنيم …

دیدگاهتان را بنویسید