نقش های فانتزی ( پکيج اول )

نقش های فانتزی

تذکر : استفاده از نقش های فانتزی در بازی , روند بازی را از فضای غالب مستدل و علمی  به سمت فضای غالب فرضيات و آزمون و خطا  پيش ميبرد و هر چه تعداد اين نقش ها در بازی بيشتر باشد اين تغيير روند بازی بيشتر نمود پيدا ميکند. بنابرين پيشنهاد ميکنيم در بازی ها ، نهايتاً از 2 يا 3 نقش فانتزی در کنار نقش های پيشرفته و کلاسيک استفاده شود.

شهروند قاتل ( killer ) :

طبق توضيحاتی که در معرفی نقش های کلاسيک و پيشرفته داده شده ، بازيکنان در اين بازی به 2 گروه اصلی مافيا و شهروند تقسيم بندی ميشوند ، در گروه شهروندان به غير از گروه فرعی نقش دار های سياه) ناتاشا ، دزد ، شهروند خائن ( … ، گروه فرعی ديگری وجود دارد به نام گروه ثالث ( third party ) که شامل افرادی هستند که هدف از بازيشان نه برد مافيا هست و نه برد شهروندان ،بلکه صرفاً دنبال منافع شخصی و برد خودشان هستند و البته در شمارش جزو شهروندان به حساب ميآيند.

يکی از اين نقش های شخص ثالث ، شهروند قاتل ميباشد
اين نقش دارای عملکرد شب ميباشد و هر شب اسم يک شخصی را به مدير بازی اعلام ميکند و آن شخص با هر نقشی از داخل بازی حذف ميشود.

هدف شهروند قاتل در بازی حفظ خود تا آخر بازی و حذف همه بازيکنان ميباشد و در اين صورت ميتواند يک نفره برنده کل بازی شود.
البته بايد دقت کند که در بازی تعداد شهروند و مافيا برابر نشود که در اين صورت مافيا بازی را ميبرد.

– اگر کاراگاه ، شهروند قاتل را استعلام کند ، استعلامی که به وی داده ميشود منفی ميباشد .

– اگر دزد اسم شهروند قاتل را به عنوان اسم اول بدهد ، اسم دومی که دزد ميدهد با تير شهروند قاتل ميميرد ، بنابرين دزد ميتواند تير شهروند قاتل را بدزد.

– اگر شهروند قاتل اسم رويين تن يا محافظ يا کسی که دکتر در آن شب نجاتش ميدهد را بدهد ، آنها در مقابل تير شهروند قاتل نميتوانند مقاومت کنند و آنها نيز از جريان بازی در فاز شب خارج ميشوند.

– اگر تمام اعضای مافيا در بازی که شهروند قاتل هنوز وجود دارد از جريان بازی به هر نحوی خارج شوند ، بازی تمام شده به نفع گروه شهروندی اعلام نميشود و بدون اينکه مدير بازی به نبودن مافيا در بازی اشاره اي کند ، بازی را ادامه ميدهد و هر شبی که بازی طول بکشد ، تير اعضای مافيا را به سنگ شده اعلام ميکند تا اينکه يا شهروند قاتل بازی را ببرد ، يا گروه شهروندی.
– اگر در بازی فقط شهروند قاتل يا هيچ بازيکنی باقی نماند، برنده بازی شهروند قاتل ميباشد.

( اصلاحيه نقش بر طبق استاندارد های سايت epicmafia در تاريخ 1399.9.18 )

شهروند نادان ( Fool ) :

یکی از نقش های شخص ثالث (third party) می باشد که در فاز روز بازی اگر توسط رای گیری از جریان بازی خارج شود به تنهایی برنده ی بازی می شود و بازی پایان می یابد.
این نقش معمولا به گروه مافیا کمک می کند و زمانی که تعداد مافیا به همراه Foolاز تعداد شهروندان بیشتر باشد در این زمان مافیاها به همراه شهروند نادان (Fool) به او رای می دهند در این صورت با خارج شدن شهروند نادان در رای گیری چون تعداد مافیا و شهروندان برابر می شود هم مافیا برنده ی بازی می شود و هم شهروند نادان . به این عمل اصطلاحاً “ joint “ می گویند.

شهروندان سفيد – ماسون :

يکی ديگر از گروه های فرعی از گروه شهروندی ، گروه نقش های سفيد ميباشد که در بازی نقطه مقابل گروه نقش دارهای سياه شهروندی ( ناتاشا – دزد – شهروند خائن .. ) ميباشد.
نقش شهروند سفيد جزو اين گروه ميباشد که توانایی این را دارد که شهروندان و نقش های سیاه بازی را به شهروندان سفيد تبدیل کند. بدین صورت که در فاز شب یک اسم به مدير بازی بازی می دهد اگر اسم موردنظر شهروند نقش دار, شهروند ساده یا نقش های سیاه بازی باشد به شهروندان سفيد تبدیل می شود اگر اسم موردنظر مافیا باشد شهروند سفيد می میرد .
اگر اين نقش در بازی باشد معمولاً با يک نفر شهروند سفيد شروع ميشود که ميتواند تعداد خود را در بازی هر شب بالا ببرد.
البته بايد دقت کند که وقتی تعداد شهروندان سفيد بالا رفت ، عمليات تبديل زمانی صورت ميگيرد که بيشتر از 50% شهروندان سفيد اسم يک شخص را داده باشند و در غير اين صورت ديگر تبديلی انجام نميشود.

به عنوان مثال اگر شهروندان سفيد A,B,C را داشته باشیم
شهروند سفيد A,B می توانند یک اسم مشابه انتخاب کنند و شهروند سفيد C اسمی را انتخاب نکند
در صورتی که اسم موردنظر مافیا باشد شهروند سفيد A,B می میرند و شهروند سفيد C اگر توسط مافیا کشته نشده باشد زنده می ماند.

* شهروندان سفيد سعی می کنند تا نقش های سیاه بازی را تبدیل به شهروند سفيد کنند تا از همکاری آنها با گروه مافیا جلوگیری شود.
*اگر شهروندان سفيد در فاز شب اسم شهروند نقش دار را بدهند آن نقش دار همچنان درآن شب کارایی خود را دارد مثلا کارآگاه آن شب استعلام می گیرد دکتر save خور دا انجام می دهد. اما در شب های بعدی کارآگاه دیگر کارآگاه نیست بنابران نمی تواند استعلام بگیرد چون شب قبل تبدیل به شهروند سفيد شده است.
بنابرين شهروندان سفيد بايد حداکثر دقتشان را انجام دهند که اسم شخصی را که فکر ميکنند از گروه نقش دار های سياه هست بدهند و اشتباهاً اسم شهروندان نقش دار را ندهند که از باعث ضعيف شدن گروه شهروندان ميشود.
و همانطور که متوجه شديد شهروندان سفيد ميتوانند در فاز شب به مدير بازی اسمی ندهند.
اعضای گروه شهروندان سفيد توسط مدير بازی به هم معرفی نميشوند ، و صرفاً در جريان بازی همديگر را ميشناسند.

تفنگ دار ( Gunsmith ) :

یکی از نقش دارهای گروه شهروند است که در فاز شب بازی می تواند یک اسم به مدير بازی بدهد
شخصی که تفنگدار اسم ايشان را به مدير بازی داده است از طرف مدير بازی يک تفنگ دريافت ميکند
شخصی که تفنگ دریافت می کند در فاز روز بازی می تواند به یک نفر شلیک کند و ايشان تا قبل از زمان دفاعيه مجاز ميباشد که شليکش را انجام دهد.
بعد از شليک ، مدير بازی بلافاصله بازی را متوقف کرده و نقش کسی را که مورد هدف قرار گرفته اعلام ميکند و سپس ادامه بازی صورت ميگيرد.
کسی که سکوت خورده باشد و از Gunsmith تفنگ دریافت کرده باشد نمی تواند از Gun استفاده کند.
Gunsmith باید سعی کند gun را به شهروندان بدهد اگر اشتباه به اعضای مافیا Gun بدهد مافیا می تواند سوء استفاده کند و یک شهروند را در فاز روز بازی بکشد.
تفنگ دار ميتواند اسمی به مدير بازی ندهد و اسم دادن ايشان در فاز شب به دلخواه هست.
بنا به شرايط بازی مدير بازی يک يا دو يا چند تفنگ را در اختيار تفنگ دار ميگذارد که در فاز شبهای مختلف به شهروندان بدهد که تعداد تفنگ های ايشان در شروع بازی اعلام ميشود.

پارتیزان ( Vigilante ) :

یکی از نقش دارهای گروه شهروندی است که می تواند در فاز شب به مدير بازی یک اسم بدهد و آن شخص را بکشد
*اگر اسم شخصی که داده است با اسمی که گروه مافیا داده است مشابه باشد vigilante می میرد
*اگر توسط گروه مافیا کشته شود و آن شب vigilante تیری شلیک کرده باشد شلیکی صورت نمی گیرد.

يک تفاوت واضحی که پارتيزان با اسنايپر دارد اين ميباشد که اگر پارتيزان توسط ساقی مست شود و شليکی صورت گيرد ، تير ايشان به سنگ ميخورد.

کمين گر- جاسوس ( Stalker ) :

یکی از نقش دارهای گروه مافیاست که هر شب يک اسم به مدير بازی می دهد . مدير بازی نقش آن اسم را به او می گويد.
معمولا در بازی که استاکر وجود دارد ردگیر(Tracker) هم وجود دارد تا بتواند استاکر را پیدا کند و شهروندان را آگاه کند.
جواب استعلام استاکر بازی از سوی کارآگاه Yes می آید.

( اصلاحيه نقش بر طبق استاندارد های سايت epicmafia در تاريخ 1399.9.24 )

ردگیرTracker ) :

یکی از نقش دارهای شهروندان است که در فاز شب یک اسم به مدير بازی می دهد
و مدير بازی به او می گوید که شخص موردنظر در فاز شب کسی را ملاقات کرده است یا خیر
اگر اسم دان بازی را بدهد مدير بازی در پاسخ اسم شخصی را که دان برای کشتن به مدير بازی داده است را به ردگیر می دهد.
اگر اسم کارآگاه را به مدير بازی بدهد مدير بازی اسم شخصی را که کارآگاه استعلام گرفته است به او می دهد.
اگر اسم دکتر را بدهد مدير بازی اسم کسی را که دکتر سیو کرده است به ردگیر می دهد.
اگر اسم ناتاشا را بدهد مدير بازی اسم کسی را که ناتاشا سکوت داده است به او می دهد.
اگر اسمی که می دهد در فاز شب کسی را ملاقات نکرده باشد مدير بازی در جواب او اسمی نمی دهد.
اگر اسم اسنایپر را بدهد اگر اسنایپر آن شب تیری نزده باشد مدير بازی در جواب اسمی نمی دهد اما اگر اسنایپر تیر زده باشد اسم شخصی که اسنایپر داده است مدير بازی به او می دهد.

اگر در بازی رئيس مافيا وجود نداشته باشد ، حق تير به جاسوس يا وکيل داده می شود .
بنابرين هر کدوم از اين دو در بازی باشند ، دو اسم بايد به مدير بازی بدهند ، اولی کشته شب و دومی عملکرد مخصوص به خودشان .
در اين صورت :
اگر ردگیر  اسم استالکر را بدهد مدير بازی در جواب او 2 اسمی را که استالکر بازی به او داده است را به ردگیر می دهد.

اگر ردگیر  اسم lawyer را بدهد مدير بازی آن دو اسمی را که lawyer به او داده است را به ردگیر می دهد و در این صورت ردگیر می تواند 2 مافیا را بشناسد چون lawyer اسم یکی از اعضای مافیای خود را نیز هر شب می دهد.

( اصلاحيه نقش بر طبق استاندارد های سايت epicmafia در تاريخ 1399.9.24 )

فريمر – نجار ( framer )

یکی از نقش دارهای گروه مافیاست که یک اسم به مدير بازی ميدهد
استعلام فرد موردنظر اگر توسط کارآگاه گرفته شود Yes می آید

زن بد (Hooker) :

یکی از نقش های گروه مافیاست که هر شب یک اسم به مدير بازی می دهد اسم موردنظر اگر نقش دار بازی باشد عملکرد آن از بین می رود
اگر اسم دکتر بازی را بدهد سیو دکتر عمل نمی کند
اسم کارآگاه را بدهد مدير بازی در جواب استعلام کارآگاه جوابی نمی دهد
اگر اسم اسنایپر بازی را بدهد و اسنایپر تیر زده باشد از سمت اسنایپر شلیکی صورت نمی گیرد
می توان گفت این نقش عملکردی مشابه نقش ساقی دارد اما با گروه مافیاست و اعضای مافیا او را می شناسند.

فرشته (Watcher) :

یکی از نقش دارهای شهروندان است که یک اسم به مدير بازی میدهد مدير بازی در جواب او اگر شخصی آن فرد را ملاقات کرده باشد (عملکردی در فاز شب بر روی آن فرد انجام داده باشد)
اسم ان شخص را به او می دهد.

وکیل ( Lawyer ) :

یکی از نقش دارهای گروه مافیاست که اعضای مافیا او را می شناسند که هر شب اسم یکی از اعضای مافیا را می دهد که اگر کارآگاه اسم آن شخصی را که Lawyer داده است برای استعلام بدهد استعلام آن مافیا No می آید.

( اصلاحيه نقش بر طبق استاندارد های سايت epicmafia در تاريخ 1399.9.24 )

بمب ( Bomb ) :

یکی از نقش های گروه شهروندان است که اگر در فاز شب بازی توسط گروه مافیا یا vigilante کشته شود قاتل خود او نیز با اومنفجر می شود و از بین اعضای مافیا آن نفر که اولین رای را برای کشتن او داده است می میرد.
اگر در فاز روز بازی به او شلیک شود بمب و کسی که به او شلیک کرده است نیز همراه با بمب می میرد.
اگر در فاز روز توسط رای گیری خارج شود منفجر نمی شود.

مادربزرگ ( Granny ) :

یکی از نقش های گروه شهروندان است که در فاز شب بازی اگر کسی قصد کشتن او را داشته باشدgranny نمی میرد و کسی که اسم او را داده است می میرد.و از اعضای مافیا آن فردی که آخرین رای را برای کشتن او داده است می میرد
در فاز روز بازی نیز توسط تیر از جریان بازی خارج نمی شود.

اگر ردگیر و watcher در فاز شب اسم او را بدهند نمی میرند.
این نقش می تواند توسط ماسون ها به ماسون تبدیل شود اما یکی از ماسون ها خواهد مرد.
اگر شخصی که اسم granny را داده است توسط دکتر سیو شده باشد نجات می یابد.

روانپزشک ( Shirnk ) :

یکی از نقش های گروه شهروندان است که در فاز شب بازی می تواند اسم خود یا فرد دیگری را به مدير بازی بدهد اسم مورد نظر در آن شب نمی تواند تبدیل شود
اگر اسم کیلر را بدهد کیلر به villager تبدیل می شود!

مافيای ژاپنی ( Yakuza ) :

یکی از نقش های گروه مافیا است که در فاز شب یک اسم به مدير بازی می دهد و آن اسم تبدیل به مافیا می شود و Yakuza می میرد.
اگر در شبی که yakuza تبدیل را انجام داده است توسط دکتر سیو شده باشد زنده می ماند و می تواند در شب های بعد یکی دیگر را نیز به مافیا تبدیل کند.
اگر shrink اسم کسی را که yakuza داده است داده باشد آن شخص تبدیل به مافیا نمی شود و yakuza ناموئفق خواهد بود.

اگر vigilante اسم yakuza را داده باشد و آن شب yakuza قصد تبدیل داشته باشد همچنان می تواند تبدیل را انجام دهد.

فردی که تبديل ميشود ، از شروع روز بعد تبديل به مافيای ساده ميشود، بنابرين در شب تبديل اگر جزو شهروندان باشد ، استعلامش توسط کاراگاه منفی است و اگر دارای عملکرد شب باشد ، در شب تبديل ، ميتواند عملکرد خود را انجام دهد.
اما چون از شروع روز تبديل به مافيای ساده ميشود ، در شب های ديگر ، عملکردی ندارد

فرماندار ( Governor ) :

یکی از نقش های گروه شهروندان است که فقط ک بار در طول بازی می تواند رای گیری فاز روز را لغو کند و شخصی که قرار بود توسط رای گیری خارج شود را نجات دهد.

سامورايی ( Samurai ) :

یکی از نقش های گروه شهروندان است که اگر کسی سعی کند او را تبدیل کند آن فرد را می کشد و حدالکثر توانایی کشتن 2 نفر را دارد.
توسط ماسون و yakuza نمی تواند تبدیل شود.

جليقه دار ( Bulletproof ) : 

یکی از نقش های گروه شهروندان است که یک جلیقه دارد و می تواند یک بار او را در برابر یک تیر نجات دهد.
اگر هم vigilante و مافیا در یک شب اسم او را بدهند می میرد
اگر توسط yakuza به مافیا تبدیل شود جلیقه ی خود را حفظ می کند.

جیب‌بر ( Thief) :

یکی از نقش‌های گروه مافیا است مافیاها را نمی‌شناسد.

در فاز شب بازی یک اسم به گاد بازی می‌دهد اگر اسم موردنظر دارای آیتم باشد آیتم او را سرقت می‌کند.

این نقش می‌تواند تفنگ را از Gunsmith سرقت کند.

جلیقه را از Blacksmith یا bulletproof سرقت کند.

توانایی دزدیدن یک آیتم را در یک شب دارد

توانایی دزدی از اعضای مافیا را ندارد

این نکته را مدنظر داشته باشید که این نقش با نقش دزد که جزو گروه نقش‌های سیاه شهروندی هست فرق می‌کند و استعلام thief توسط کاراگاه مثبت می‌آید

آهنگر ( Blacksmith ) :

یکی از نقش‌های گروه شهروندان است که در فاز شب بازی یک اسم به مدیر بازی می‌دهد اسم موردنظر یک جلیقه دریافت می‌کند و می‌تواند او را در برابر یک تیر نجات دهد.

Thief می‌تواند جلیقه را از کسی که دریافت کرده‌است بدزدد

باکره (virgin) :

یکی از نقش‌های گروه شهروندان است که اگر توسط رای‌گیری از جریان بازی خارج شود آن شب کسی نمی‌تواند کشته شود

زمانی که yakuza زنده است اگر virgin تک رای شود در شب yakuza می‌تواند یکی را تبدیل به مافیا کند و خودش نیز زنده می‌ماند.

اگر hooker اسم virgin را بدهد virgin یک villager(شهروند ساده) می‌شود.

قاضی (Judge) :

یکی از نقش‌های گروه شهروندان است که رای او ۲ بار شمارش می‌شود.

خرابکار (Saboteur) :

یکی از نقش دارهای گروه مافیا است که در فاز شب بازی یک اسم به مدیر بازی می‌دهد اگر اسم موردنظرGun دریافت کرده باشد و ازGun استفاده کند Gun نتیجه معکوس خواهد داشت و دارنده Gun را می‌کشد. 

استعلام saboteur توسط کارآگاه Yes می‌آید.

شارلاتان (Quack) :

یکی از نقش‌های مافیا است که در فاز شب بازی یک اسم به مدیر بازی می‌دهد اسم موردنظر محافظت می‌شود و آن شب نمی‌میرد.

اعضای مافیا را نمی‌شناسد.

افسونگر (voodoo) :

یکی از نقش‌های گروه مافیا است که در فاز شب بازی یک اسم به مدیر بازی می‌دهد به همراه یک کلمه.

اگر آن شخص کلمه موردنظر را در فاز روز بازی به کار ببرد از جریان بازی حذف می‌شود.

اگر ساقی بازی voodoo را مست کند کلمه voodoo روی خودش اعمال می‌شود یعنی اگر voodoo کلمه موردنظر را بگوید خودش از جریان بازی حذف می‌شود.

استعلام voodoo توسط کارآگاه Yes می‌آید.

‫2 نظر

  • babak گفت:

    درود بر شما خسته نباشید
    لطفاً پکیج دوم اپیک مافیا رو هم تهیه کنید
    سپاس از شما

  • دیدگاهتان را بنویسید