هويت مثبت مافيايی

هويت مثبت مافيايی

پيشتر در آموزش تفهيم اتهام با نمودار هويت مافيايی آشنا شديد و پيشنهاد ميکنم قبل از ديدن اين آموزش ، آموزش مربوط به تفهيم اتهام و هويت مافيايی را ببينيد ، شما در اين آموزش با هويت مثبت در جدول هويت مافيايی آشنا ميشويد .

سطح مقاله : پيشرفته
دسته : تصميم گيری و انتخاب
پيش نياز : تفهيم اتهام و هويت مافيايی

يکی از نياز هايی که مافيا بازان حرفه اي در بازی مافيا به آن دارند ، طبقه بندی بازيکنان ديگر برای خود هست ، يعنی هر بازيکنی که پيش روی شما قرار دارد بايد وارد اين طبقه بندی بشود .
و اين طبقه بندی به شما کمک ميکند که دقيق تر به حل مسئله بپردازيد .
جهت انجام طبقه بندی درست ، ما احتياج داريم که ليستی از مثبت های بازی را هم برای خود داشته باشيم ، اين ليست علاوه بر اينکه به طبقه بندی ما کمک زيادی ميکند ، بلکه سبب ميشود که ما بهتر بتوانيم با ساير بازيکنان در بازی تعامل داشته باشيم . بنابرين در بازی مافيا سعی ما بايد بر اين باشد که علاوه بر بازيکنان با هويت منفی ، بازيکنان با هويت مثبت را نيز شناسايی کنيم .

نمودار هويت مافيايی

دیدگاهتان را بنویسید