کشف استريوتايپ ها در بازی مافيا

کشف استريوتايپ ها در بازی مافيا

فکر ميکنم دوستان عزيز به طور کامل با مفهوم “تفکر کليشه اي” يا “استريوتايپ” که به آن “تفکر قالبی” نيز گفته ميشود آشنايی پيدا کردند. تاکيد می کنيم که قبل از خواندن اين مقاله ، مقاله ” آشنايی-با-استريوتايپ-و-تفکر-کليشه-اي ” را مطالعه بفرماييد.
اکنون به برسی استريوتيپ در بازی مافيا ميپردازيم. از آنجايی که در بازی مافيا در بين شهروندان دو گروه پليس و مافيا داريم ، لذا بايد خودمان را آماده شنيدن نگرش ها و ديدگاهای کليشه اي و استريوتايپی فراوانی بکنيم.

همانطور که گفتيم استريوتايپ به معنی پيش داوری در مورد افراد بر اساس گروه يا جامعه اي که به آن تعلق دارند شکل ميگيرد.
تفکر کليشه اي در بازی مافيا سبب ميشود که افراد برای هر کدام از گروه های پليس و مافيا ، رفتار های ثابت و مخصوصی تعريف بکنند.

مواردی مانند :
پليس های بازی فلان کار رو کرده اند …..
مافيا ها ترسو هستند
مافيا کمتر صحبت ميکند
پليس بازی هست که تو بازی ميجنگد
دقت فلانی در بازی نشان دهنده پليس بودنش هست
مافياها در اين بازی بازيکنان ضعيفی هستند
بازيکنای قديمی فلان رفتار رو نميکنند
بازيکنای جديد فلان رفتار رو ميکنند
خانم ها احساساتی بازی ميکنند
کسانی که خوشحالند پس نقش دارند

با توجه به توضيحاتی که پيرامون تفّکر استريوتايپ دادم بايد بدانيد که ذهن انسان ها به دو دليل گرايش بسيار زيادی به کليشه اي شدن دارد.

👈دليل اول اين است که از آنجا که انسان به صورت ذاتی اجتماعی هست و علاقه شديد به حضور در جمع دارد ، ريشه اين رفتار هم بوجود آمدن حس امنيت و آرامش در فرايند گذر از فرد گرايی به جمع گرايی ميباشد. بنابرين انسانها شروع به ساختن مجموعه های پيرامون خود ميکنند که نهايتاً امنيت و آرامششان بالا رود و در اينجا نگاه درون تيمی و برون تيمی شکل ميگيرد.

👈دليل دومی که بر تشکيل تفکر کليشه اي دلالت دارد ، تصميم افراد برای انجام قضاوت و انتخاب سريع ذهنی هست . بی شک ميدانيد که هر چه تصميم گيری در يک امر تکراری سريع تر به وقوع ميپيوندد به اين دليل هست که ذهن ما از ناخوداگاه خود کمک بيشتری ميگيرد و ناخوداگاه ذهن دقيقاً جايی هست که ممکن هست استريوتايپ هايی در اثر تکرار و عمليات روانی و رسانه اي در آن وارد شده باشد.


[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

[ برای دسترسی کامل به این مطلب و خواندن ادامه مقاله وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

دیدگاهتان را بنویسید