جديدترين مقالات

صدای چشم ها

چشمها به صدا درمی‌آیند

سطح مقاله : مقدماتی —دسته بندی : زبان بدن   چشمها به صدا درمی‌آیند و صدای چشم ها را بايد شنيد… «مطالعه حرکات ریز چشم‌ها خیلی چیزها را نشان می‌دهد،…

نشانه های دروغ

نشانه های غیر قابل انکار افراد دروغگو

سطح مقاله : مقدماتی آیا می دانستید تمام مردم جهان به طور میانگین روزی دو مرتبه دروغ می گویند؟ برخی افراد ، دروغگوهای خوبی نیستند و زود لو می روند…

جلب اعتماد معکوس

جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار

شاخه : تاکتيک و استراتژی سطح مقاله : متوسط يکی از رخدادهای اجتناب ناپذيری که در بازی ميفتد شرايطی است که در آن اداره و هدايت بازی توسط يک نقشدار…

دانينگ کروگر

خودبرتربینی یا خودکمتربینی

سطح مقاله ( دانينگ کروگر ) : مقدماتی —شاخه : رفتار شناسی حتماً همه شما به صورت روزمره يا موردی اين تجربه را داشته ايد که سوار تاکسی ميشويد و…

پيش بسوی متفاوت شدن با بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتی دسته بندی : آموزشی در دنيای واقعی ما همواره شاهد نبرد حق و باطل بوده ايم ، و شايد اين امری گريز ناپذير است . چيزی…

مفهوم استراتژی در بازی مافيا

سطح مقاله : مقدماتیدسته بندی : آموزشی يک مافيا باز ، در حال يک بازی برای خود هدف های مشخص را در نظر ميگيرد ، اگر جزو تيم شهروندان باشد…

بازي مافيا

آشنايی با استدلال در بازی مافيا

در مقاله (آشنايی با استدلال در بازی مافيا شما) با موارد زير آشنايی پيدا ميکنيد : 1. مفهوم تعريف 2. مفهوم استدلال 3. مفهوم شهود 4. مفهوم نظريات مافيايی (…