تصميم گيری و انتخاب

کورتصمیمی

پدیده جالب کورتصمیمی

سطح مقاله : مقدماتی —شاخه : تصميم گيری و انتخاب یک آزمایش فوق العاده جالب ترتیب داده شد . پانزده جفت عکس آماده شد و به تعدادی شرکت کننده گفتند…