سطح متوسطه

جلب اعتماد معکوس

جلب اعتماد معکوس در مقابل نقش دار

شاخه : تاکتيک و استراتژی سطح مقاله : متوسط يکی از رخدادهای اجتناب ناپذيری که در بازی ميفتد شرايطی است که در آن اداره و هدايت بازی توسط يک نقشدار…